ప్రపంచ కప్ »ఛాంపియన్స్

ప్రపంచ కప్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2018 ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్
2014 జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ
2010 స్పెయిన్ స్పెయిన్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2006 ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ
2002 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్
1994 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1990 జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ
1986 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1982 ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ
1978 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1974 జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ
1970 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1966 ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1962 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1958 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1954 జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ
1950 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1938 ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ
1934 ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ
1930 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే