వోజ్కా పోల్స్కీగో, వార్సా (పోలాండ్)

వోజ్కా పోల్స్కీగో, వార్సా (పోలాండ్)టాప్ లీగ్ 12/05/2020 లెజియా వార్సా - లెచియా గ్డాన్స్క్ 2: 0 ???
టాప్ లీగ్ 12/18/2020 లెజియా వార్సా - FKS స్టాల్ మిలేక్ 2: 3 ???
టాప్ లీగ్ 02/06/2021 లెజియా వార్సా - రాకోవ్ క్జోస్టోచోవా 2: 0 ???
టాప్ లీగ్ 02/20/2021 లెజియా వార్సా - విస్యా పాయోక్ 5: 2 ???
కప్ 03/03/2021 లెజియా వార్సా - పియాస్ట్ గ్లివిస్ 1: 2 ???
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »
గగన దృశ్యం ' దిశలు »