వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2019/2020 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2018/2019 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2017/2018 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2016/2017 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2015/2016 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2014/2015 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2013/2014 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2012/2013 10 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2011/2012 8 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2010/2011 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2009/2010 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2008/2009 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2006/2007 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2005/2006 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2004/2005 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2003/2004 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2002/2003 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 2000/2001 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 1999/2000 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 1994/1995 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
వెస్టన్-సూపర్-మేరే AFC సీజన్ 1937/1938 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు