వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ S సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ S సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 35 ఇరవై 6 9 64 : 40
దూరంగా 36 7 14 పదిహేను 3. 4 : 53
& మొత్తం 71 27 ఇరవై 24 98 : 93
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంట్లో 16 9 5 రెండు 31 : 10
దూరంగా 16 6 3 7 30 : 31
& మొత్తం 32 పదిహేను 8 9 61 : 41
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంట్లో రెండు 1 1 0 4 : రెండు
దూరంగా 3 1 రెండు 0 3 : రెండు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 6 3 3 0 8 : 4
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం 1 0 0 1 1 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 53 30 12 పదకొండు 99 : 52
దూరంగా 56 14 19 2. 3 68 : 88
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 110 నాలుగు ఐదు 31 3. 4 168 : 140
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 16. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2019/2020 28. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
2019/2020 17. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2018/2019 37. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
2018/2019 19. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
2017/2018 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (3: 0)
2017/2018 2. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 1)
2016/2017 24. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 2)
2016/2017 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
2015/2016 25. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2015/2016 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
2014/2015 25. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2014/2015 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
2013/2014 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
2013/2014 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2012/2013 33. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2012/2013 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (0: 0)
2002/2003 32. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
2002/2003 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2001/2002 24. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2001/2002 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2000/2001 37. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
2000/2001 15. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
1999/2000 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1999/2000 24. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1998/1999 28. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1998/1999 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1997/1998 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (1: 1)
1997/1998 10. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1996/1997 33. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1996/1997 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1995/1996 18. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1995/1996 8. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1994/1995 25. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1994/1995 11. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1993/1994 42. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (1: 1)
1993/1994 17. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 2)
1991/1992 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1991/1992 20. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1988/1989 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
1988/1989 1. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
1987/1988 40. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1987/1988 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
1986/1987 41. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1986/1987 18. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
1985/1986 24. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1985/1986 6. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1984/1985 20. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 1)
1984/1985 3. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 2)
1983/1984 37. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1983/1984 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1982/1983 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1982/1983 10. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1981/1982 40. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
1981/1982 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 1)
1973/1974 40. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1973/1974 38. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (1: 1)
1972/1973 39. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 3 (2: 2)
1972/1973 23. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1971/1972 42. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1971/1972 21. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 3 (2: 3)
1970/1971 41. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
1970/1971 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1969/1970 35. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1969/1970 18. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1968/1969 25. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1968/1969 12. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1967/1968 32. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1967/1968 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1966/1967 28. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 6: 2 (0: 0)
1966/1967 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
ఛాంపియన్‌షిప్
2011/2012 31. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2011/2012 12. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1952/1953 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2
1952/1953 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1951/1952 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1951/1952 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2
1950/1951 6. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1950/1951 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0
1949/1950 10. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2
1949/1950 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1948/1949 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1
1948/1949 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1947/1948 6. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1
1947/1948 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1946/1947 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1946/1947 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 2
1938/1939 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2
1938/1939 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1937/1938 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1937/1938 2. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 3
1936/1937 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1936/1937 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2
1935/1936 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 4
1935/1936 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1934/1935 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1934/1935 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1933/1934 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2
1933/1934 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1932/1933 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1932/1933 2. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 3
1922/1923 3. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1922/1923 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది