వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ New న్యూకాజిల్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ New న్యూకాజిల్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 0 0 1 0 : 1
& మొత్తం 1 0 0 1 0 : 1
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 53 27 10 16 95 : 64
దూరంగా 52 8 16 28 53 : 101
& మొత్తం 105 35 26 44 148 : 165
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 13 5 5 3 17 : 12
దూరంగా 13 రెండు 5 6 16 : 2. 3
& మొత్తం 26 7 10 9 33 : 35
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 0 రెండు 0 రెండు : రెండు
దూరంగా 3 0 0 3 3 : 7
& మొత్తం 5 0 రెండు 3 5 : 9
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 68 32 17 19 114 : 78
దూరంగా 69 10 ఇరవై ఒకటి 38 72 : 132
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 137 42 38 57 186 : 210


ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2019 వారం న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)


ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2019/2020 33. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
2019/2020 11. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 2)
2018/2019 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
2018/2019 14. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 1)
2017/2018 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 1)
2017/2018 3. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
2015/2016 22. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
2015/2016 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2014/2015 38. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
2014/2015 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2013/2014 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 2)
2013/2014 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2012/2013 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2012/2013 11. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2010/2011 22. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 0 (3: 0)
2010/2011 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
2008/2009 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
2008/2009 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
2007/2008 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 2)
2007/2008 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 1)
2006/2007 24. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 2)
2006/2007 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2005/2006 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 4 (1: 2)
2005/2006 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2002/2003 23. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 1)
2002/2003 1. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (0: 0)
2001/2002 37. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
2001/2002 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
2000/2001 34. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
2000/2001 11. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1999/2000 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1999/2000 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 0)
1998/1999 30. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1998/1999 11. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 0)
1997/1998 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1997/1998 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1996/1997 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1996/1997 13. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1995/1996 31. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1995/1996 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1994/1995 33. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1994/1995 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 2)
1993/1994 34. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 4 (0: 1)
1993/1994 9. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1988/1989 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1988/1989 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1987/1988 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1987/1988 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1986/1987 40. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1986/1987 17. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
1985/1986 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 8: 1 (4: 0)
1985/1986 11. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
1984/1985 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1984/1985 8. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1977/1978 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1977/1978 4. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 1)
1976/1977 38. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1976/1977 15. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1975/1976 34. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1975/1976 12. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1974/1975 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1974/1975 5. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1973/1974 26. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1973/1974 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1972/1973 37. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1972/1973 20. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1971/1972 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1971/1972 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 2)
1970/1971 40. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1970/1971 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1969/1970 33. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1 (0: 0)
1969/1970 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1968/1969 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1968/1969 1. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1967/1968 35. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 0 (0: 0)
1967/1968 16. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1966/1967 38. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1966/1967 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1965/1966 26. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1965/1966 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 3 (0: 0)
1960/1961 37. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1960/1961 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 5 (0: 0)
1959/1960 30. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 5 (0: 0)
1959/1960 11. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1958/1959 37. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1958/1959 35. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1931/1932 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1931/1932 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1
1930/1931 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2
1930/1931 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 2
1929/1930 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0
1929/1930 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 1
1928/1929 23. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0
1928/1929 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
1927/1928 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1
1927/1928 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 2
1926/1927 40. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1926/1927 18. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1925/1926 28. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1
1925/1926 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
1924/1925 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1
1924/1925 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0
1923/1924 10. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0
1923/1924 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0


ఛాంపియన్‌షిప్
1992/1993 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0
1992/1993 1. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1990/1991 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1990/1991 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
1989/1990 9. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1
1989/1990 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0
1980/1981 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
1980/1981 3. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0
1979/1980 8. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0
1979/1980 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1978/1979 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 0
1978/1979 1. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 3
1947/1948 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2
1947/1948 3. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0
1946/1947 10. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3
1946/1947 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2
1938/1939 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1938/1939 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1937/1938 8. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1937/1938 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
1936/1937 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 3
1936/1937 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2
1935/1936 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 1
1935/1936 4. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 3
1934/1935 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0
1934/1935 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది