వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ »చారిత్రక ఫలితాలు

వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ »చారిత్రక ఫలితాలువెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2020/2021 53 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2019/2020 42 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2018/2019 51 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2017/2018 49 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2016/2017 46 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2015/2016 51 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2014/2015 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2013/2014 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2012/2013 42 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2011/2012 51 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2010/2011 48 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2009/2010 41 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2008/2009 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2007/2008 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2006/2007 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2005/2006 47 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2004/2005 52 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2003/2004 53 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2002/2003 42 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2001/2002 42 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 2000/2001 46 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1999/2000 52 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1998/1999 42 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1997/1998 49 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1996/1997 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1995/1996 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1994/1995 48 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1993/1994 51 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1992/1993 50 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1991/1992 52 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1990/1991 56 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1989/1990 57 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1988/1989 52 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1987/1988 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1986/1987 53 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1985/1986 52 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1984/1985 51 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1983/1984 51 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1982/1983 50 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1981/1982 49 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1980/1981 61 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1979/1980 59 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1978/1979 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1977/1978 46 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1976/1977 47 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1975/1976 58 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1974/1975 53 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1973/1974 46 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1972/1973 46 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1971/1972 56 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1970/1971 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1969/1970 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1968/1969 48 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1967/1968 48 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1966/1967 50 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1965/1966 61 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1964/1965 55 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1963/1964 56 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1962/1963 49 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1961/1962 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1960/1961 46 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1959/1960 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1958/1959 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1957/1958 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1956/1957 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1955/1956 48 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1954/1955 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1953/1954 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1952/1953 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1951/1952 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1950/1951 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1949/1950 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1948/1949 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1947/1948 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1946/1947 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1945/1946 4 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1939/1940 3 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1938/1939 47 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1937/1938 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1936/1937 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1935/1936 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1934/1935 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1933/1934 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1932/1933 48 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1931/1932 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1930/1931 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1929/1930 46 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1928/1929 47 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1927/1928 44 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1926/1927 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1925/1926 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1924/1925 48 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1923/1924 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1922/1923 51 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1921/1922 45 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1920/1921 43 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1919/1920 46 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1914/1915 2 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1913/1914 4 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1912/1913 4 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1911/1912 5 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1910/1911 4 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1909/1910 5 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1908/1909 6 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1907/1908 2 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1906/1907 2 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1905/1906 2 మ్యాచ్‌లు
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ సీజన్ 1900/1901 1 మ్యాచ్‌లు