వెర్డెర్ బ్రెమెన్ B బోరుస్సియా డార్ట్మండ్‌పై రికార్డ్

వెర్డెర్ బ్రెమెన్ B బోరుస్సియా డార్ట్మండ్‌పై రికార్డ్బుండెస్లిగా ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 53 31 9 13 108 : 75
దూరంగా 52 10 10 32 63 : 94
& మొత్తం 105 41 19 నాలుగు ఐదు 171 : 169
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 0 1 8 : 6
దూరంగా 4 1 1 రెండు 6 : 8
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : 4
& మొత్తం 8 3 1 4 పదిహేను : 18
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 6 : 1
దూరంగా 1 0 0 1 1 : 6
& మొత్తం రెండు 1 0 1 7 : 7
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 57 3. 4 9 14 122 : 82
దూరంగా 57 పదకొండు పదకొండు 35 70 : 108
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : 4
& మొత్తం 115 నాలుగు ఐదు ఇరవై యాభై 193 : 194
బుండెస్లిగా
2020/2021 12. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 2 (1: 1)
2019/2020 23. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 0: 2 (0: 0)
2019/2020 6. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 2 (2: 1)
2018/2019 32. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 2 (0: 2)
2018/2019 15. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (2: 1)
2017/2018 32. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (1: 1)
2017/2018 15. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 2 (0: 1)
2016/2017 34. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 4: 3 (2: 1)
2016/2017 17. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 2 (0: 1)
2015/2016 28. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 3: 2 (0: 0)
2015/2016 11. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 3 (1: 2)
2014/2015 34. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 3: 2 (3: 1)
2014/2015 17. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (1: 0)
2013/2014 20. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 5 (0: 2)
2013/2014 3. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 0 (0: 0)
2012/2013 18. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 0: 5 (0: 2)
2012/2013 1. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (1: 0)
2011/2012 26. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 0 (1: 0)
2011/2012 9. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 0: 2 (0: 1)
2010/2011 33. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (1: 0)
2010/2011 16. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 0 (1: 0)
2009/2010 29. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (2: 0)
2009/2010 12. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (1: 0)
2008/2009 25. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 0 (0: 0)
2008/2009 8. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 3 (0: 0)
2007/2008 22. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (1: 0)
2007/2008 5. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 3: 0 (3: 0)
2006/2007 29. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 0: 2 (0: 2)
2006/2007 12. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 3 (1: 1)
2005/2006 22. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 0: 1 (0: 1)
2005/2006 5. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 2 (1: 1)
2004/2005 32. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 0 (1: 0)
2004/2005 15. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (1: 0)
2003/2004 22. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (0: 0)
2003/2004 5. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (1: 1)
2002/2003 27. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 2 (1: 0)
2002/2003 10. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 4 (1: 1)
2001/2002 34. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (1: 1)
2001/2002 17. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (1: 0)
2000/2001 21. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 0: 0 (0: 0)
2000/2001 4. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 2 (0: 1)
1999/2000 26. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 2 (2: 1)
1999/2000 9. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 3 (0: 2)
1998/1999 28. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (0: 1)
1998/1999 11. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (0: 1)
1997/1998 24. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 2 (0: 0)
1997/1998 7. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (2: 1)
1996/1997 32. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (1: 0)
1996/1997 15. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 0: 4 (0: 3)
1995/1996 26. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 1 (1: 1)
1995/1996 9. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 2 (1: 1)
1994/1995 29. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 1 (0: 0)
1994/1995 12. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 0 (0: 0)
1993/1994 28. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 3: 2 (0: 1)
1993/1994 11. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 4: 0 (0: 0)
1992/1993 30. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 0 (1: 0)
1992/1993 13. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 2 (2: 1)
1991/1992 21. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 0: 1 (0: 1)
1991/1992 2. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (0: 0)
1990/1991 23. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 1 (1: 1)
1990/1991 6. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (1: 1)
1989/1990 20. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 4: 1 (3: 0)
1989/1990 3. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (2: 0)
1988/1989 23. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 3: 1 (1: 1)
1988/1989 6. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (1: 0)
1987/1988 25. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 0: 0 (0: 0)
1987/1988 8. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 4: 0 (3: 0)
1986/1987 32. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 5: 0 (2: 0)
1986/1987 15. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (0: 1)
1985/1986 29. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 1 (1: 1)
1985/1986 12. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 4: 2 (2: 1)
1984/1985 34. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 0 (0: 0)
1984/1985 17. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 6: 0 (3: 0)
1983/1984 27. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 3 (2: 1)
1983/1984 10. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (1: 0)
1982/1983 25. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 4: 2 (2: 1)
1982/1983 8. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 0: 0 (0: 0)
1981/1982 28. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 0 (0: 0)
1981/1982 11. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (1: 0)
1979/1980 20. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 5: 0 (2: 0)
1979/1980 3. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (1: 0)
1978/1979 20. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 4: 4 (2: 2)
1978/1979 3. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 0 (0: 0)
1977/1978 27. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 1 (2: 0)
1977/1978 10. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 4: 1 (0: 0)
1976/1977 26. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 0 (1: 0)
1976/1977 9. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 4 (2: 2)
1971/1972 22. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 1 (2: 0)
1971/1972 5. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 5 (1: 2)
1970/1971 24. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 1 (1: 1)
1970/1971 7. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 0: 1 (0: 1)
1969/1970 28. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 3 (1: 1)
1969/1970 11. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (1: 1)
1968/1969 30. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (2: 1)
1968/1969 13. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 3: 2 (2: 2)
1967/1968 32. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (0: 1)
1967/1968 15. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 1 (1: 1)
1966/1967 24. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (0: 1)
1966/1967 7. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 0 (1: 0)
1965/1966 32. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 0 (0: 0)
1965/1966 15. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 2: 1 (1: 1)
1964/1965 29. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 0 (2: 0)
1964/1965 14. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1: 2 (1: 1)
1963/1964 16. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - వెర్డర్ బ్రెమెన్ 4: 3 (4: 0)
1963/1964 1. రౌండ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 2 (1: 1)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది