వేల్స్ »స్క్వాడ్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020

వేల్స్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ బి 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 నేషన్స్ లీగ్ బి 2018/2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 ఫ్రాంక్‌రిచ్ ఫ్రెండ్లీ 2016 లో యూరో 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2010/2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2008 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్లీ 1997 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1 991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1988/1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 యూరో 1987 క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ఫ్రెండ్స్ 1986 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1984/1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1982/1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1982 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1978/1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974/1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1968/1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1964/1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1960/1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 కప్ ఫ్రెండ్స్ 1958 WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1958 శుక్ర endlies 1957 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956/1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1953/1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్స్ 1950 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1949/1950 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1935 ఫ్రెండ్స్ 1934 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1927 ఫ్రెండ్స్ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1925 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్స్ 192 ఫ్రెండ్స్ 190 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 190 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1905 ఫ్రెండ్లీ 1904 ఫ్రెండ్లీ 1903 ఫ్రెండ్లీ 1901 ఫ్రెండ్లీ 1900 ఫ్రెండ్లీ 1899 ఫ్రెండ్లీ 1898 ఫ్రెండ్లీ 1897 ఫ్రెండ్లీ 1896 ఫ్రెండ్లీ 1895 ఫ్రెండ్లీ 1894 ఫ్రెండ్లీ 1893 ఫ్రెండ్లీ 1892 ఫ్రెండ్లీ 1891 ఫ్రెండ్లీ 1891 ఫ్రెండ్స్ 0 ఫ్రెండ్లీ 1889 ఫ్రెండ్లీ 1888 ఫ్రెండ్లీ 1886 ఫ్రెండ్లీ 1885 ఫ్రెండ్లీ 1884 ఫ్రెండ్లీ 1883 ఫ్రెండ్లీ 1882 ఫ్రెండ్లీ 1881 ఫ్రెండ్లీ 1880 ఫ్రెండ్లీ 1879 ఫ్రెండ్లీ 1878 ఫ్రెండ్లీ 1877 ఫ్రెండ్లీ 1876 ఫ్రెండ్స్ 1876 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000/2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992 . . ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్స్ 1950 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1948 ఫ్రెండ్స్ 1947 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్లీ 1927 ఫ్రెండ్లీ 1926 ఫ్రెండ్లీ 1924 ఫ్రెండ్లీ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్లీ 1921 ఫ్రెండ్లీ 1920 ఫ్రెండ్లీ 1914 ఫ్రెండ్లీ 1913 ఫ్రెండ్లీ 1912 ఫ్రై endlies 1911 ఫ్రెండ్స్ 1910 ఫ్రెండ్స్ 1909 ఫ్రెండ్లీ 1907 ఫ్రెండ్లీ 1906 ఫ్రెండ్లీ 1905 ఫ్రెండ్లీ 1903 ఫ్రెండ్లీ 1902 ఫ్రెండ్లీ 1901 ఫ్రెండ్స్ 1900 ఫ్రెండ్స్ 1899 ఫ్రెండ్స్ 1898 ఫ్రెండ్లీ 1897 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1886 ఫ్రెండ్లీ 1885 ఫ్రెండ్లీ 1884 ఫ్రెండ్లీ 1882 ఫ్రెండ్లీ 1881 ఫ్రెండ్లీ 1880 ఫ్రెండ్లీ 1879 ఫ్రెండ్లీ 1878 ఫ్రెండ్లీ 1877 ఫ్రెండ్స్ 1876 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ యూరో క్వాలిఫ్‌లో. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1978/1979 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 ఎన్ఎల్ బి 2020/2021 ఎన్ఎల్ బి 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
ఆడమ్ డేవిస్ స్టోక్ సిటీ 07/17/1992
వేన్ హెన్నెస్సీ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 01/24/1987
టామ్ కింగ్ న్యూపోర్ట్ కౌంటీ 03/09/1995
క్రిస్ మాక్స్వెల్ హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 07/30/1990
డానీ వార్డ్ లీసెస్టర్ సిటీ 06/22/1993
రక్షించండి
Ethan Ampadu ఆర్బి లీప్జిగ్ 09/14/2000
బెన్ డేవిస్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 04/24/1993
పాల్ డుమ్మెట్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 09/26/1991
క్రిస్ గుంటర్ ఎఫ్‌సి చదవడం 07/21/1989
డెక్లాన్ జాన్ స్వాన్సీ సిటీ 06/30/1995
జామీ లారెన్స్ FC సెయింట్ పౌలి 08/22/1992
టామ్ లాక్యెర్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 12/03/1994
క్రిస్ మెఫం AFC బౌర్న్‌మౌత్ 11/05/1997
రేగన్ పూలే మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 06/18/1998
కానర్ రాబర్ట్స్ స్వాన్సీ సిటీ 09/23/1995
జో రోడాన్ స్వాన్సీ సిటీ 10/22/1997
నీల్ టేలర్ ఆస్టన్ విల్లా 02/07/1989
విల్ వాల్క్స్ కార్డిఫ్ సిటీ 09/13/1993
యాష్లే విలియమ్స్ బ్రిస్టల్ సిటీ 08/23/1984
బెన్ విలియమ్స్ బార్న్స్లీ ఎఫ్.సి. 03/31/1999
మిడ్‌ఫీల్డర్
జో అలెన్ స్టోక్ సిటీ 03/14/1990
డేవిడ్ బ్రూక్స్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 07/08/1997
లీ ఎవాన్స్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 07/24/1994
డేనియల్ జేమ్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 11/10/1997
ఆండీ కింగ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 10/29/1988
డైలాన్ లెవిట్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U23 11/17/2000
జో మోరెల్ లింకన్ సిటీ 01/03/1997
ఆరోన్ రామ్సే జువెంటస్ 12/26/1990
మాట్ స్మిత్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 11/22/1999
జానీ విలియమ్స్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 10/09/1993
ముందుకు
గారెత్ బాలే రియల్ మాడ్రిడ్ 07/16/1989
టామ్ బ్రాడ్‌షా మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. 07/27/1992
ర్యాన్ హెడ్జెస్ అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 07/08/1995
టామ్ లారెన్స్ డెర్బీ కౌంటీ 01/13/1994
రబ్బీ మాటోండో ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 09/09/2000
కీఫెర్ మూర్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 08/08/1992
టైలర్ రాబర్ట్స్ లీడ్స్ యునైటెడ్ 01/12/1999
జార్జ్ థామస్ లీసెస్టర్ సిటీ U23 03/24/1997
సామ్ వోక్స్ స్టోక్ సిటీ 10/21/1989
హ్యారీ విల్సన్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 03/22/1997
బెన్ వుడ్బర్న్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 10/15/1999
నిర్వాహకుడు
ర్యాన్ గిగ్స్ 11/29/1973