విటేరియా - EN

విటేరియా - ES, బ్రెజిల్ నుండి బృందంబ్రసిలియెన్స్ - DF 01/20/2021 విటేరియా - EN
బ్రసిలియెన్స్ - DF 4: 0 విటేరియా - EN
విటేరియా యొక్క స్లైడ్ షో - ES
గ్రూప్ ఇ 11/08/2020 TO ఒపెరిరియో - MT ఒపెరిరియో - MT 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ ఇ 11/13/2020 హెచ్ యూనియన్ రోన్డోనోపోలిస్ - MT యూనియన్ రోన్డోనోపోలిస్ - MT 3: 0 (1: 0)
గ్రూప్ ఇ 11/21/2020 TO అపెరెసిడెన్స్ - GO అపెరెసిడెన్స్ - GO 2: 4 (1: 3)
గ్రూప్ ఇ 11/28/2020 హెచ్ గోయానాసియా - GO గోయానాసియా - GO 1: 0 (0: 0)
1. రౌండ్ 01/20/2021 TO బ్రసిలియెన్స్ - DF బ్రసిలియెన్స్ - DF 0: 4
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »