ఎల్ సాల్వడార్ విశ్వవిద్యాలయం

ఎల్ సాల్వడార్ విశ్వవిద్యాలయం, ఎల్ సాల్వడార్ నుండి జట్టుఎల్ సాల్వడార్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క స్లైడ్ షో
ప్రధమ 18. రౌండ్ 04/09/2017 హెచ్ సోన్సోనేట్ ఎఫ్.సి. సోన్సోనేట్ ఎఫ్.సి. 1: 0
ప్రధమ 19. రౌండ్ 04/13/2017 TO ఈగిల్ ఈగిల్ 2: 3
ప్రధమ 20. రౌండ్ 04/20/2017 TO కూటమి కూటమి 0: 2
ప్రధమ 21. రౌండ్ 04/22/2017 హెచ్ లూయిస్ ఏంజెల్ ఫిర్పో లూయిస్ ఏంజెల్ ఫిర్పో 2: 1
ప్రధమ 22. రౌండ్ 04/30/2017 హెచ్ పసాక్వినా ఎఫ్.సి. పసాక్వినా ఎఫ్.సి. 1: 0
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »