ఉల్సాన్ మున్సు ఫుట్‌బాల్ స్టేడియం, ఉల్సాన్ (దక్షిణ కొరియా)

ఉల్సాన్ మున్సు ఫుట్‌బాల్ స్టేడియం, ఉల్సాన్ (దక్షిణ కొరియా)కె లీగ్ 1 02/10/2020 ఉల్సాన్ హ్యుందాయ్ - గిమ్చోన్ సంగ్ము 4: 1 ???
కె లీగ్ 1 10/25/2020 ఉల్సాన్ హ్యుందాయ్ - జియోన్‌బుక్ ఎఫ్‌సి 0: 1 6,973
కె లీగ్ 1 11/01/2020 ఉల్సాన్ హ్యుందాయ్ - గ్వాంగ్జు ఎఫ్.సి. 3: 0 3,478
కప్ 11/04/2020 ఉల్సాన్ హ్యుందాయ్ - జియోన్‌బుక్ ఎఫ్‌సి 1: 1 ???
కె లీగ్ 1 03/01/2021 ఉల్సాన్ హ్యుందాయ్ - గ్యాంగ్‌వాన్ ఎఫ్‌సి 5: 0 3,943
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »
గగన దృశ్యం ' దిశలు »