టర్కీ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

టర్కీ నేషనల్ టీం »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్టర్కీ ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1949/1950 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1953/1954 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1960/1961 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1964/1965 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1968/1969 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1980/1981 45 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1984/1985 40 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1988/1989 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 51 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 54 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2001 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2005 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1924 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1936 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1948 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1923 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1924 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1925 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1926 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1927 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1928 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహాలు 1931 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1932 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1936 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1937 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1948 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1949 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1950 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1951 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1952 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1953 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1954 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1955 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1956 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1957 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1958 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1959 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1960 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ మిత్రులు 1961 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ మిత్రులు 1962 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ మిత్రులు 1963 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ మిత్రులు 1964 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1965 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1966 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1967 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1968 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ మిత్రులు 1969 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1971 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1972 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1973 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1974 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1975 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1976 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1977 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1978 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1979 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1980 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1982 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1983 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1984 39 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1985 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1986 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1987 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1988 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1989 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1990 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1991 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1992 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1994 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1995 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1996 46 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ స్నేహితులు 1997 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 1998 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2000 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2001 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2002 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2003 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2004 47 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2005 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2006 52 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2007 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2008 41 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2009 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2010 49 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2011 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2012 43 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2013 50 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2014 46 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2015 45 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2016 43 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2017 43 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2018 43 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2019 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రెండ్స్ 2020 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ ఫ్రాన్స్లో యూరో 2016 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో 2020 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1958/1959 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974/1975 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1978/1979 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1982/1983 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 50 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2010/2011 51 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 60 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 45 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ నేషన్స్ లీగ్ బి 2018/2019 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
టర్కీ నేషన్స్ లీగ్ బి 2020/2021 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు