టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ West వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ West వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 58 30 14 14 104 : 77
దూరంగా 58 ఇరవై 12 26 79 : 88
& మొత్తం 116 యాభై 26 40 183 : 165
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 10 4 4 రెండు 18 : 13
దూరంగా 10 3 3 4 13 : 12
& మొత్తం ఇరవై 7 7 6 31 : 25
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 4 రెండు 0 18 : 5
దూరంగా 4 రెండు 1 1 10 : 9
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం పదకొండు 6 3 రెండు 29 : 16
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 రెండు 1 రెండు 9 : 5
దూరంగా 5 రెండు 1 రెండు 6 : 4
& మొత్తం 10 4 రెండు 4 పదిహేను : 9
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 79 40 ఇరవై ఒకటి 18 149 : 100
దూరంగా 77 27 17 33 108 : 113
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం 157 67 38 52 258 : 215
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 25. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (1: 0)
2020/2021 5. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 3 (3: 0)
2019/2020 31. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
2019/2020 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 3 (0: 2)
2018/2019 36. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2018/2019 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 1)
2017/2018 21. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2017/2018 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 3 (0: 2)
2016/2017 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (0: 0)
2016/2017 12. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 1)
2015/2016 28. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (1: 0)
2015/2016 13. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1 (2: 0)
2014/2015 26. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 1)
2014/2015 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 0)
2013/2014 37. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (2: 0)
2013/2014 7. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 0)
2012/2013 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 3 (1: 1)
2012/2013 13. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
2010/2011 30. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2010/2011 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (1: 0)
2009/2010 20. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2009/2010 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (0: 0)
2008/2009 32. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2008/2009 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2 (0: 0)
2007/2008 29. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
2007/2008 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (1: 0)
2006/2007 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 4 (2: 0)
2006/2007 9. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2005/2006 38. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (1: 1)
2005/2006 13. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
2002/2003 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (1: 0)
2002/2003 6. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 0)
2001/2002 35. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2001/2002 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 0)
2000/2001 25. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 0 (0: 0)
2000/2001 5. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1999/2000 17. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1999/2000 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (1: 0)
1998/1999 35. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
1998/1999 15. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (1: 0)
1997/1998 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1997/1998 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (1: 0)
1996/1997 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 4: 3 (3: 2)
1996/1997 12. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1995/1996 26. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1995/1996 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (1: 0)
1994/1995 24. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (1: 0)
1994/1995 12. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
1993/1994 37. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 1)
1993/1994 23. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 3 (1: 2)
1991/1992 28. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1991/1992 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (2: 1)
1988/1989 32. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1988/1989 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2 (0: 1)
1987/1988 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1987/1988 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 1)
1986/1987 38. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (1: 0)
1986/1987 21. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (1: 0)
1985/1986 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (2: 1)
1985/1986 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1984/1985 35. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (0: 1)
1984/1985 21. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 1)
1983/1984 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 4: 1 (1: 1)
1983/1984 3. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 2)
1982/1983 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 0 (1: 0)
1982/1983 15. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1981/1982 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2 (0: 1)
1981/1982 2. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 4 (0: 1)
1976/1977 22. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1976/1977 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 5: 3 (2: 1)
1975/1976 28. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1975/1976 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (1: 0)
1974/1975 24. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (1: 1)
1974/1975 7. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1973/1974 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1973/1974 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 0)
1972/1973 24. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2 (0: 0)
1972/1973 10. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1971/1972 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (1: 0)
1971/1972 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1970/1971 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2 (1: 2)
1970/1971 1. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 1)
1969/1970 25. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1969/1970 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 0)
1968/1969 42. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1968/1969 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2 (0: 0)
1967/1968 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (0: 0)
1967/1968 3. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 1 (0: 0)
1966/1967 37. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2 (0: 0)
1966/1967 16. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 4 (0: 0)
1965/1966 38. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (0: 0)
1965/1966 30. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 0)
1964/1965 27. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 0)
1964/1965 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 2 (0: 0)
1963/1964 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 4: 0 (0: 0)
1963/1964 10. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1962/1963 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 4 (0: 0)
1962/1963 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 6 (0: 0)
1961/1962 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (0: 0)
1961/1962 2. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1960/1961 24. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 3 (0: 0)
1960/1961 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1959/1960 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (0: 0)
1959/1960 6. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1958/1959 24. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 0)
1958/1959 23. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (0: 0)
1927/1928 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1
1927/1928 14. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 3
1926/1927 39. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2
1926/1927 37. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 3
1925/1926 33. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 1
1925/1926 15. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 2
1924/1925 36. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
1924/1925 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1
1923/1924 40. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1
1923/1924 28. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 0
ఛాంపియన్‌షిప్
1949/1950 8. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1
1949/1950 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1
1948/1949 7. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
1948/1949 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0
1947/1948 2. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1947/1948 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1
1946/1947 10. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0
1946/1947 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2
1938/1939 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2
1938/1939 3. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1
1937/1938 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 3
1937/1938 4. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1936/1937 5. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3
1936/1937 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1
1935/1936 8. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 3
1935/1936 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2
1932/1933 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0
1932/1933 5. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1919/1920 7. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1919/1920 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1
FA కప్
2000/2001 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 3 (1: 1)
1958/1959 3. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1955/1956 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2
1955/1956 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 3
1938/1939 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1
1938/1939 4. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
1938/1939 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 3
1933/1934 4. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1
1926/1927 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 2
1925/1926 3. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 0
1919/1920 16 వ రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0
లీగ్ కప్
2018/2019 16 వ రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 3 (0: 1)
2017/2018 16 వ రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 0)
2013/2014 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
2003/2004 3. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1986/1987 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 0
1986/1987 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1
1980/1981 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0
1975/1976 16 వ రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2 aet
1975/1976 16 వ రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0
1966/1967 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది