టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ St స్టోక్ సిటీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ St స్టోక్ సిటీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 36 25 8 3 78 : 29
దూరంగా 36 14 8 14 నాలుగు ఐదు : నాలుగు ఐదు
& మొత్తం 72 39 16 17 123 : 74
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 6 1 0 18 : 7
దూరంగా 7 రెండు 1 4 9 : పదకొండు
& మొత్తం 14 8 రెండు 4 27 : 18
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 0 రెండు 0 3 : 3
దూరంగా 5 1 0 4 3 : 12
& మొత్తం 7 1 రెండు 4 6 : పదిహేను
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా రెండు 1 1 0 3 : 1
& మొత్తం రెండు 1 1 0 3 : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద నాలుగు ఐదు 31 పదకొండు 3 99 : 39
దూరంగా యాభై 18 10 22 60 : 69
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 95 49 ఇరవై ఒకటి 25 159 : 108
ప్రీమియర్ లీగ్
2017/2018 33. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (0: 0)
2017/2018 16. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 5: 1 (1: 0)
2016/2017 26. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 4: 0 (4: 0)
2016/2017 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 4 (0: 1)
2015/2016 34. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 4 (0: 1)
2015/2016 2. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 2 (2: 0)
2014/2015 36. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 0 (2: 0)
2014/2015 11. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 2 (0: 2)
2013/2014 36. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 1)
2013/2014 19. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (1: 0)
2012/2013 37. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (1: 1)
2012/2013 18. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
2011/2012 29. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
2011/2012 15. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (2: 0)
2010/2011 32. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 2 (3: 2)
2010/2011 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (1: 2)
2009/2010 31. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (0: 0)
2009/2010 10. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
2008/2009 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (3: 0)
2008/2009 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (1: 1)
1984/1985 30. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 0)
1984/1985 12. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 4: 0 (2: 0)
1983/1984 30. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1983/1984 12. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (1: 1)
1982/1983 42. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 4: 1 (2: 0)
1982/1983 18. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (1: 0)
1981/1982 29. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2 (0: 0)
1981/1982 9. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
1980/1981 33. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 2 (0: 1)
1980/1981 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 3 (0: 2)
1979/1980 23. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1979/1980 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 1 (2: 0)
1976/1977 39. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 0 (0: 0)
1976/1977 16. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
1975/1976 30. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (1: 2)
1975/1976 17. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1974/1975 29. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 0: 2 (0: 2)
1974/1975 16. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2 (2: 2)
1973/1974 41. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (1: 0)
1973/1974 19. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1972/1973 32. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (0: 0)
1972/1973 12. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 4: 3 (3: 1)
1971/1972 29. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
1971/1972 15. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (0: 0)
1970/1971 31. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 1)
1970/1971 14. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (3: 0)
1969/1970 34. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1969/1970 17. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (0: 0)
1968/1969 27. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (0: 0)
1968/1969 17. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 1)
1967/1968 33. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1967/1968 14. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (0: 0)
1966/1967 4. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
1966/1967 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (0: 0)
1965/1966 40. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 0)
1965/1966 19. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 2 (0: 0)
1964/1965 8. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1964/1965 6. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (0: 0)
1963/1964 22. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1963/1964 1. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (0: 0)
1952/1953 38. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (0: 0)
1952/1953 36. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1951/1952 28. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
1951/1952 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 6 (0: 0)
1950/1951 33. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 0 (0: 0)
1950/1951 14. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 6: 1 (0: 0)
1934/1935 40. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 4: 1
1934/1935 18. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 2
1933/1934 37. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0
1933/1934 35. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 0: 0
1922/1923 33. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 1
1922/1923 32. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 0
ఛాంపియన్‌షిప్
1977/1978 8. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 1
1977/1978 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 3
1932/1933 6. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 2
1932/1933 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0
1931/1932 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2
1931/1932 8. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 3
1930/1931 6. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0
1930/1931 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1
1929/1930 10. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0
1929/1930 3. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 3: 1
1928/1929 8. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0
1928/1929 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0
1919/1920 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 3
1919/1920 8. రౌండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0
లీగ్ కప్
2020/2021 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 3 (0: 1)
2011/2012 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 7: 6 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది