స్విట్జర్లాండ్ »స్క్వాడ్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020స్విట్జర్లాండ్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ A 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 నేషన్స్ లీగ్ A 2018/2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 ఫ్రెండ్లీ 2017 WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2017 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016 / 2017 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ ఫ్రెండ్లీ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2010/2011 ప్రపంచ కప్ 2010 సౌత్ ఆఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రెండ్లీస్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 యూరో 2004 పోర్చుగల్ ఫ్రెండ్లీ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్లీ 199 7 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్లీ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 ప్రపంచ కప్ 1994 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్లీ 1994 ఫ్రెండ్లీ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్లీ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ / 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ఫ్రెండ్స్ 1986 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1984/1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1982/1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్లీ 1981 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1980/1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 యూరో 19 క్వాలిఫైయర్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974/1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1968/1969 1967 యూరో క్వాలిఫయర్స్ 1966/1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ Fr iendlies 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1964/1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1960/1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956/1957 కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1951 ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1950 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1949/1950 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1948 ఫ్రెండ్స్ 1947 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1943 ఫ్రెండ్స్ 1941 ఫ్రెండ్స్ 193 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1937/1938 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్రెండ్స్ 1935 ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1934 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1933/1934 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్స్ 1932 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్లీ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1926 ఫ్రెండ్స్ ympic Games 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1921 ఫ్రెండ్లీ 1920 ఫ్రెండ్లీ 1918 ఫ్రెండ్లీ 1917 ఫ్రెండ్లీ 1915 ఫ్రెండ్లీ 1914 ఫ్రెండ్లీ 1913 ఫ్రెండ్లీ 1912 ఫ్రెండ్లీ 1911 ఫ్రెండ్లీ 1910 ఫ్రెండ్లీ 1909 ఫ్రెండ్లీ 1908 ఫ్రెండ్లీ 1905 ఫ్రెండ్లీ 1905 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 1938 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000/2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992/1993 WCQ యూరప్ 1988/1989 WCQ యూరప్ 1984/1985 WCQ యూరప్ 1980/1981 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1968/1969 WCQ యూరప్ 1964/1965 WCQ యూరప్ 1960/1961 WCQ యూరప్ 1956/1957 WCQ యూరప్ 1949/1950 WCQ యూరప్ 1937/1938 WCQ యూరప్ 1933/1934 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2017 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2005 ఒలింపిక్స్ 1928 ఒలింపిక్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రై ndlies 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 195 ఫ్రెండ్స్ 1959 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్లీ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1947 ఫ్రెండ్లీ 1946 ఫ్రెండ్లీ 1945 ఫ్రెండ్లీ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1 942 ఫ్రెండ్స్ 1941 ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్లీ 1937 ఫ్రెండ్లీ 1936 ఫ్రెండ్లీ 1935 ఫ్రెండ్లీ 1933 ఫ్రెండ్లీ 1932 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1927 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్స్ 1922 1915 ఫ్రెండ్స్ 1914 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1910 ఫ్రెండ్లీ 1909 ఫ్రెండ్లీ 1908 ఫ్రెండ్లీ 1905 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ యూరో 2004 పోర్చుగల్ యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ యూరో క్వాలిఫ్. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1978/1979 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి


గోల్ కీపర్
వైవోన్ ఎంవోగో ఆర్బి లీప్జిగ్ 06/06/1994
జోనాస్ ఓమ్లిన్ FC బాసెల్ 01/10/1994
యాన్ సోమర్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 12/17/1988
రక్షించండి
మాన్యువల్ అకాన్జీ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 07/19/1995
లోరిస్ బెనిటో గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్ 01/07/1992
ఎరే కోమెర్ట్ FC బాసెల్ 02/04/1998
నికో ఎల్వేడి బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 09/30/1996
టిమ్ క్లోస్ నార్విచ్ సిటీ 05/09/1988
మైఖేల్ లాంగ్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 02/08/1991
స్టీఫన్ లిచ్ట్‌స్టైనర్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 01/16/1984
కెవిన్ ఎమ్బాబు VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 04/19/1995
ఫ్రాంకోయిస్ మౌబండ్జే డైనమో జాగ్రెబ్ 06/21/1990
రికార్డో రోడ్రిగెజ్ ఎసి మిలన్ 08/25/1992
ఫాబియన్ షోర్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 12/20/1991
సిల్వాన్ విడ్మెర్ FC బాసెల్ 03/05/1993
మిడ్‌ఫీల్డర్
మిచెల్ ఏబిషర్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 01/06/1997
ఎడిమిల్సన్ ఫెర్నాండెజ్ 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 04/15/1996
రెమో ఫ్రాయిలర్ అట్లాంటా 04/15/1992
xherdan Shaqiri లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 10/10/1991
జిబ్రిల్ సో ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 02/06/1997
రెనాటో స్టెఫెన్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 11/03/1991
గ్రానిట్ షాకా ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 09/27/1992
డెనిస్ జకారియా బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 11/20/1996
స్టీవెన్ జుబెర్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 08/17/1991
ముందుకు
అల్బియన్ అజెటి వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 02/26/1997
జోసిప్ డ్రిమిక్ నార్విచ్ సిటీ 08/08/1992
బ్రెల్ ఎంబోలో బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 02/14/1997
క్రిస్టియన్ ఫాస్నాచ్ట్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 11/11/1993
మారియో గావ్రనోవిక్ డైనమో జాగ్రెబ్ 11/24/1989
సెడ్రిక్ ఇట్టెన్ FC సెయింట్ గాలెన్ 12/27/1996
అడ్మిర్ మెహమెడీ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 03/16/1991
హారిస్ సెఫెరోవిక్ ఎస్ఎల్ బెంఫికా 02/22/1992
రూబెన్ వర్గాస్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 08/05/1998
నిర్వాహకుడు
వ్లాదిమిర్ పెట్కోవిక్ 08/15/1963