సుందర్లాండ్ AFC »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

సుందర్లాండ్ AFC »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2020/2021 40 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2019/2020 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2018/2019 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2017/2018 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2016/2017 39 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2015/2016 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2014/2015 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2013/2014 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2012/2013 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2011/2012 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2010/2011 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2009/2010 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2008/2009 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2007/2008 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2006/2007 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2005/2006 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2004/2005 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2003/2004 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2002/2003 43 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2001/2002 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 2000/2001 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1999/2000 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1998/1999 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1997/1998 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1996/1997 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1995/1996 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1994/1995 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1993/1994 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1992/1993 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1991/1992 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1990/1991 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1989/1990 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1988/1989 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1987/1988 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1986/1987 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1985/1986 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1984/1985 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1983/1984 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1982/1983 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1981/1982 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1980/1981 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1979/1980 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1978/1979 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1977/1978 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1976/1977 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1975/1976 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1974/1975 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1973/1974 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1972/1973 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1971/1972 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1970/1971 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1969/1970 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1968/1969 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1967/1968 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1966/1967 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1965/1966 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1964/1965 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1963/1964 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1962/1963 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1961/1962 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1960/1961 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1959/1960 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1958/1959 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1957/1958 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1956/1957 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1955/1956 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1954/1955 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1953/1954 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1952/1953 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1951/1952 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1950/1951 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1949/1950 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1948/1949 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1947/1948 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1946/1947 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1945/1946 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1944/1945 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1943/1944 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1942/1943 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1941/1942 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1940/1941 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1939/1940 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1938/1939 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1937/1938 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1936/1937 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1935/1936 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1934/1935 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1933/1934 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1932/1933 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1931/1932 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1930/1931 10 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1929/1930 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1928/1929 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1927/1928 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1926/1927 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1925/1926 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1924/1925 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1923/1924 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1922/1923 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1921/1922 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1920/1921 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1919/1920 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1918/1919 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1917/1918 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1916/1917 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1915/1916 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1914/1915 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1913/1914 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1912/1913 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1911/1912 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1910/1911 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1909/1910 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1908/1909 8 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1907/1908 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1906/1907 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1905/1906 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1904/1905 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1903/1904 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1902/1903 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1901/1902 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1900/1901 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1899/1900 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1898/1899 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1897/1898 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1896/1897 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1895/1896 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1894/1895 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1893/1894 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1892/1893 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1891/1892 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1890/1891 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1889/1890 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సీజన్ 1888/1889 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లిన్ఫీల్డ్

లిన్ఫీల్డ్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్


కేటగిరీలు