స్టోక్ సిటీ West వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్

స్టోక్ సిటీ West వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 27 16 5 6 నాలుగు ఐదు : 29
దూరంగా 27 5 పదకొండు పదకొండు 29 : 44
& మొత్తం 54 ఇరవై ఒకటి 16 17 74 : 73
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 13 5 3 5 13 : 13
దూరంగా 13 రెండు 4 7 7 : 22
& మొత్తం 26 7 7 12 ఇరవై : 35
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 3 0 1 4 : 4
దూరంగా 1 0 1 0 రెండు : రెండు
& మొత్తం 5 3 1 1 6 : 6
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 0 1 రెండు 3 : 5
దూరంగా 4 1 0 3 3 : 8
తటస్థ స్థలం రెండు 1 1 0 3 : రెండు
& మొత్తం 9 రెండు రెండు 5 9 : పదిహేను
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 47 24 9 14 65 : 51
దూరంగా నాలుగు ఐదు 8 16 ఇరవై ఒకటి 41 : 76
తటస్థ స్థలం రెండు 1 1 0 3 : రెండు
& మొత్తం 94 33 26 35 109 : 129
ప్రీమియర్ లీగ్
2017/2018 34. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
2017/2018 18. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 1)
2016/2017 35. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2016/2017 11. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
2015/2016 38. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
2015/2016 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
2014/2015 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (1: 0)
2014/2015 10. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 0)
2013/2014 30. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
2013/2014 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
2012/2013 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2012/2013 12. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 1)
2010/2011 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
2010/2011 5. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
2009/2010 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
2009/2010 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2008/2009 35. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2008/2009 20. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (0: 1)
1984/1985 31. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 5: 1 (3: 0)
1984/1985 11. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 4 (0: 1)
1983/1984 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
1983/1984 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
1982/1983 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1982/1983 13. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 2 (4: 1)
1981/1982 26. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1981/1982 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 2 (1: 1)
1976/1977 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1976/1977 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1975/1976 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (2: 1)
1975/1976 1. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
1974/1975 38. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 2 (1: 1)
1974/1975 25. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1973/1974 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 2 (0: 0)
1973/1974 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1972/1973 31. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1972/1973 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 2 (2: 1)
1971/1972 38. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1971/1972 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (1: 0)
1970/1971 39. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1970/1971 12. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1969/1970 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 3 (0: 0)
1969/1970 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1968/1969 39. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1968/1969 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1967/1968 30. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1967/1968 11. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 4 (0: 0)
1966/1967 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1966/1967 7. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1965/1966 42. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1965/1966 15. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1964/1965 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
1964/1965 5. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1963/1964 38. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1963/1964 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 4: 1 (0: 0)
ఛాంపియన్‌షిప్
2004/2005 32. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2004/2005 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
2003/2004 44. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
2003/2004 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 1)
1989/1990 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 0
1989/1990 1. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
1978/1979 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1978/1979 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1
1957/1958 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 4
1957/1958 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 5: 0
1956/1957 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1
1956/1957 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0
1955/1956 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0
1955/1956 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0
1954/1955 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2
1954/1955 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0
1953/1954 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 2
1953/1954 1. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
1932/1933 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 2
1932/1933 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0
1921/1922 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0
1921/1922 1. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1920/1921 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0
1920/1921 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0
1919/1920 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1
1919/1920 1. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది