స్టోక్ సిటీ »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

స్టోక్ సిటీ »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 47 ఇరవై 16 పదకొండు 60 : యాభై
దూరంగా 47 5 5 37 25 : 99
& మొత్తం 94 25 ఇరవై ఒకటి 48 85 : 149
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 3 : రెండు
దూరంగా 4 0 0 4 5 : 12
తటస్థ స్థలం 4 0 రెండు రెండు 4 : 7
& మొత్తం 10 1 రెండు 7 12 : ఇరవై ఒకటి
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 1 0 1 : 1
దూరంగా రెండు 0 0 రెండు రెండు : 8
& మొత్తం 3 0 1 రెండు 3 : 9
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద యాభై ఇరవై ఒకటి 17 12 64 : 53
దూరంగా 53 5 5 43 32 : 119
తటస్థ స్థలం 4 0 రెండు రెండు 4 : 7
& మొత్తం 107 26 24 57 100 : 179
ప్రీమియర్ లీగ్
2017/2018 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
2017/2018 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2016/2017 37. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 1)
2016/2017 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (1: 1)
2015/2016 22. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2015/2016 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
2014/2015 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
2014/2015 15. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (3: 0)
2013/2014 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2013/2014 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (2: 1)
2012/2013 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
2012/2013 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2011/2012 36. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2011/2012 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (1: 1)
2010/2011 36. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 0)
2010/2011 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
2009/2010 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
2009/2010 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
2008/2009 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 4: 1 (4: 1)
2008/2009 11. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1984/1985 37. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1984/1985 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 4: 0 (2: 0)
1983/1984 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (0: 0)
1983/1984 25. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1982/1983 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
1982/1983 1. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1981/1982 24. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1981/1982 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 1)
1980/1981 29. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1980/1981 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
1979/1980 31. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (0: 0)
1979/1980 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1976/1977 33. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1976/1977 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
1975/1976 21. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1975/1976 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 1)
1974/1975 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 1)
1974/1975 23. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 2)
1973/1974 29. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1973/1974 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (1: 1)
1972/1973 25. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1972/1973 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
1971/1972 25. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1971/1972 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 1)
1970/1971 42. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1970/1971 10. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 0 (2: 0)
1969/1970 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1969/1970 15. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1968/1969 42. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
1968/1969 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1967/1968 21. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1967/1968 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
1966/1967 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (0: 0)
1966/1967 36. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
1965/1966 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
1965/1966 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1964/1965 25. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (0: 0)
1964/1965 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 2 (0: 0)
1963/1964 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1963/1964 12. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
1952/1953 40. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (2: 0)
1952/1953 19. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1951/1952 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 4: 1 (2: 1)
1951/1952 20. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1950/1951 25. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1950/1951 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 0: 3 (0: 1)
1949/1950 37. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 5 (0: 2)
1949/1950 39. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 6: 0 (1: 0)
1948/1949 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1948/1949 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1947/1948 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1947/1948 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1946/1947 31. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 1)
1946/1947 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1938/1939 40. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1938/1939 19. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 4: 1
1937/1938 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 4: 0
1937/1938 12. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1936/1937 37. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1936/1937 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 0: 0
1935/1936 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 1: 0
1935/1936 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3
1934/1935 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 0
1934/1935 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1933/1934 35. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1933/1934 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 0
1922/1923 26. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1922/1923 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 0
1906/1907 36. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 0
1906/1907 15. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1
1905/1906 25. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - స్టోక్ సిటీ 1: 2
1905/1906 5. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 1
1904/1905 26. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 0
1904/1905 12. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1
FA కప్
2009/2010 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 1)
2004/2005 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (0: 1)
1989/1990 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1971/1972 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 1
1971/1972 సెమీ-ఫైనల్స్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1970/1971 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 0
1970/1971 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 2
1956/1957 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 4: 2
1928/1929 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 2: 1
1927/1928 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 4: 1
లీగ్ కప్
1996/1997 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 5: 2 (1: 1)
1996/1997 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1987/1988 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - స్టోక్ సిటీ 3: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది