స్టేడ్ డు పేస్, చార్లెరోయ్ (బెల్జియం)స్టేడ్ డు పేస్, చార్లెరోయ్ (బెల్జియం)ఆసక్తికరమైన కథనాలు