స్పెయిన్ »మొదటి విభాగం 2015/2016» హాజరు »హోమ్ మ్యాచ్‌లు

మొదటి విభాగం 2015/2016 »హాజరు» హోమ్ మ్యాచ్‌లు»హోమ్ మ్యాచ్‌లు అవే మ్యాచ్‌లు మొత్తం 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004
# జట్టు మొత్తం మ్యాచ్‌లు సగటు
1 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1,498,746 19 78,881
రెండు రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ 1,324,978 19 69,736
3 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 848,288 19 44,647
4 అథ్లెటిక్ బిల్బావో అథ్లెటిక్ బిల్బావో 797,676 19 41,983
5 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 714,141 19 37,586
6 రియల్ బేటిస్ రియల్ బేటిస్ 702,806 19 36,990
7 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 649,631 19 34,191
8 డిపోర్టివో లా కొరునా డిపోర్టివో లా కొరునా 447,151 19 23,534
9 స్పోర్టింగ్ గిజోన్ స్పోర్టింగ్ గిజోన్ 442,289 19 23,278
10 యుడి లాస్ పాల్మాస్ యుడి లాస్ పాల్మాస్ 404,301 19 21,279
పదకొండు మాలాగా సిఎఫ్ మాలాగా సిఎఫ్ 400,527 19 21,080
12 నిజమైన సమాజం నిజమైన సమాజం 390,485 19 20,552
13 ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా 368,409 19 19,390
14 సెల్టిక్ విగో సెల్టిక్ విగో 347,600 19 18,295
పదిహేను విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ 327,160 19 17,219
16 గ్రెనడా సిఎఫ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ 312,491 19 16,447
17 UD ని ఎత్తండి UD ని ఎత్తండి 269,149 19 14,166
18 వల్లేకనో రే వల్లేకనో రే 219,623 19 11,559
19 గెటాఫ్ సిఎఫ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ 139,603 19 7,348
ఇరవై SD ఈబార్ SD ఈబార్ 98,827 19 5,201
మొత్తం 10,703,881 380 28,168