స్పెయిన్ »చారిత్రక ఫలితాలు

స్పెయిన్ జాతీయ జట్టు »చారిత్రక ఫలితాలుజట్టు బుతువు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
స్పెయిన్ 2020 8 3 4 1 14: 4
స్పెయిన్ 2019 10 8 రెండు 0 31: 5
స్పెయిన్ 2018 14 7 5 రెండు 33:17
స్పెయిన్ 2017 10 8 రెండు 0 33: 7
స్పెయిన్ 2016 పదిహేను 8 4 3 34:11
స్పెయిన్ 2015. 9 8 0 1 14: 3
స్పెయిన్ 2014 12 7 0 5 22:12
స్పెయిన్ 2013 17 12 3 రెండు 36:12
స్పెయిన్ 2012 16 13 3 0 42: 5
స్పెయిన్ 2011 12 9 1 రెండు 30:10
స్పెయిన్ 2010 17 13 1 3 32:16
స్పెయిన్ 2009 16 పదిహేను 0 1 47:12
స్పెయిన్ 2008 16 పదిహేను 1 0 33: 5
స్పెయిన్ 2007 12 10 రెండు 0 21: 5
స్పెయిన్ 2006 14 8 రెండు 4 మధ్యాహ్నం 12:14
స్పెయిన్ 2005 12 8 4 0 29: 5
స్పెయిన్ 2004 13 7 5 1 18: 7
స్పెయిన్ 2003 పదకొండు 8 రెండు 1 26: 6
స్పెయిన్ 2002 13 7 5 1 23: 8
స్పెయిన్ 2001 9 7 1 1 20: 6
స్పెయిన్ 2000 14 7 3 4 21:16
స్పెయిన్ 1999 10 8 1 1 43: 5
స్పెయిన్ 1998 10 5 రెండు 3 23:12
స్పెయిన్ 1997 6 4 రెండు 0 12: 4
స్పెయిన్ పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు పదకొండు 6 5 0 20: 6
స్పెయిన్ పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు 9 5 4 0 18: 5
స్పెయిన్ 1994 పదిహేను 9 4 రెండు 30:14
స్పెయిన్ 1993 9 7 1 1 22: 5
స్పెయిన్ 1992 9 4 5 0 12: 1
స్పెయిన్ 1991 8 రెండు 1 5 9:16
స్పెయిన్ 1990 పదకొండు 7 1 3 26:11
స్పెయిన్ 1989 8 6 1 1 17: 4
స్పెయిన్ 1988 13 3 4 6 15:16
స్పెయిన్ 1987 7 4 1 రెండు 16:10
స్పెయిన్ 1986 12 9 రెండు 1 27: 8
స్పెయిన్ 1985 9 5 3 1 10: 6
స్పెయిన్ 1984 13 5 4 4 16:12
స్పెయిన్ 1983 7 5 1 1 21: 6
స్పెయిన్ 1982 10 4 4 రెండు 14: 9
స్పెయిన్ 1981 13 7 3 3 18:12
స్పెయిన్ 1980 పదకొండు 1 5 5 10:15
స్పెయిన్ 1979 6 1 రెండు 3 7: 9
స్పెయిన్ 1978 12 7 రెండు 3 17: 6
స్పెయిన్ 1977 6 4 1 1 7: 3
స్పెయిన్ 1976 3 1 1 1 2: 3
స్పెయిన్ 1975 4 1 3 0 6: 4
స్పెయిన్ 1974 5 3 1 1 6: 4
స్పెయిన్ 1973 6 రెండు రెండు రెండు 9: 8
స్పెయిన్ 1972 6 3 3 0 7: 3
స్పెయిన్ 1971 6 3 రెండు 1 14: 5
స్పెయిన్ 1970 5 4 1 0 10: 3
స్పెయిన్ 1969 6 3 1 రెండు 10: 5
స్పెయిన్ 1968 7 రెండు 3 రెండు 9: 7
స్పెయిన్ 1967 5 రెండు 1 రెండు 4: 4
స్పెయిన్ 1966 6 రెండు రెండు రెండు 7: 6
స్పెయిన్ 1965 5 రెండు 1 రెండు 5: 4
స్పెయిన్ 1964 5 4 0 1 12: 5
స్పెయిన్ 1963 5 1 రెండు రెండు 5: 9
స్పెయిన్ 1962 6 రెండు 1 3 10: 7
స్పెయిన్ 1961 7 5 రెండు 0 12: 5
స్పెయిన్ 1960 8 5 0 3 19:12
స్పెయిన్ 1959 5 3 1 1 17:10
స్పెయిన్ 1958 4 రెండు 1 1 9: 6
స్పెయిన్ 1957 7 5 1 1 25: 9
స్పెయిన్ 1956 1 0 0 1 1: 3
స్పెయిన్ 1955 5 1 రెండు రెండు 8: 9
స్పెయిన్ 1954 3 1 1 1 6: 4
స్పెయిన్ 1953 4 రెండు 1 1 7: 5
స్పెయిన్ 1952 4 1 రెండు 1 8: 3
స్పెయిన్ 1951 3 1 రెండు 0 9: 6
స్పెయిన్ 1950 8 4 రెండు రెండు 17:15
స్పెయిన్ 1949 5 రెండు రెండు 1 12: 7
స్పెయిన్ 1948 3 రెండు 1 0 7: 4
స్పెయిన్ 1947 రెండు 0 0 రెండు 3: 7
స్పెయిన్ 1946 1 0 0 1 0: 1
స్పెయిన్ 1945 రెండు 1 1 0 6: 4
స్పెయిన్ 1942 3 1 1 1 5: 5
స్పెయిన్ 1941 3 రెండు 1 0 10: 5
స్పెయిన్ 1936 4 1 0 3 7: 8
స్పెయిన్ 1935 3 రెండు 1 0 7: 4
స్పెయిన్ 1934 5 3 1 1 15: 4
స్పెయిన్ 1933 4 రెండు 1 1 17: 2
స్పెయిన్ 1932 1 1 0 0 2: 1
స్పెయిన్ 1931 4 1 రెండు 1 7: 8
స్పెయిన్ 1930 4 3 0 1 5: 4
స్పెయిన్ 1929 3 3 0 0 17: 4
స్పెయిన్ 1928 5 1 3 1 12:12
స్పెయిన్ 1927 3 రెండు 0 1 5: 3
స్పెయిన్ 1926 1 1 0 0 4: 2
స్పెయిన్ 1925 5 5 0 0 8: 0
స్పెయిన్ 1924 3 1 1 1 2: 2
స్పెయిన్ 1923 3 రెండు 0 1 6: 1
స్పెయిన్ 1922 రెండు రెండు 0 0 6: 1
స్పెయిన్ 1921 రెండు రెండు 0 0 5: 1
స్పెయిన్ 1920 5 4 0 1 9: 5
710 415 163 132 1424: 640