సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి Sw స్వాన్సీ సిటీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి Sw స్వాన్సీ సిటీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 8 5 రెండు 1 12 : 5
దూరంగా 8 4 1 3 7 : 6
& మొత్తం 16 9 3 4 19 : పదకొండు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 26 18 3 5 63 : 29
దూరంగా 25 6 8 పదకొండు 29 : 51
& మొత్తం 51 24 పదకొండు 16 92 : 80
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3. 4 2. 3 5 6 75 : 3. 4
దూరంగా 33 10 9 14 36 : 57
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 67 33 14 ఇరవై 111 : 91


ప్రీమియర్ లీగ్
2017/2018 31. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2017/2018 1. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 0: 0 (0: 0)
2016/2017 23. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2016/2017 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 1: 0 (0: 0)
2015/2016 26. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2015/2016 7. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 3: 1 (1: 0)
2014/2015 23. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 0: 1 (0: 0)
2014/2015 5. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2013/2014 37. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2013/2014 7. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 2: 0 (1: 0)
2012/2013 34. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2012/2013 11. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1982/1983 30. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1982/1983 11. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (0: 1)
1981/1982 36. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1981/1982 22. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 3: 1 (1: 1)


ఛాంపియన్‌షిప్
2008/2009 30. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ సిటీ 2: 2 (1: 1)
2008/2009 13. రౌండ్ స్వాన్సీ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
1964/1965 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 3: 1
1964/1965 4. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 3
1963/1964 8. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 6: 0
1963/1964 2. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 4: 0
1962/1963 8. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 3: 0
1962/1963 5. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1961/1962 6. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1961/1962 2. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 5: 1
1960/1961 9. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1960/1961 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 5: 0
1952/1953 8. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 1: 4
1952/1953 3. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1951/1952 9. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1951/1952 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 3: 2
1950/1951 7. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1950/1951 2. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 2: 1
1949/1950 6. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 1: 2
1949/1950 2. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1946/1947 3. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 2
1946/1947 2. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 4: 0
1938/1939 9. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3
1939/1940 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 1: 3
1938/1939 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 4: 1
1937/1938 5. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1937/1938 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 1: 1
1936/1937 6. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 2: 1
1936/1937 2. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 5: 1
1935/1936 5. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1935/1936 1. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 4: 3
1934/1935 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 1: 0
1934/1935 5. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1933/1934 7. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 1: 0
1933/1934 2. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1932/1933 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 2: 0
1932/1933 5. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1931/1932 8. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 3: 0
1931/1932 4. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 4
1930/1931 7. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 1: 2
1930/1931 3. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1929/1930 8. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1929/1930 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 2: 1
1928/1929 10. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 3: 0
1928/1929 5. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1927/1928 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 0: 2
1927/1928 5. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1926/1927 9. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1926/1927 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 1: 1
1925/1926 8. రౌండ్ స్వాన్సీ టౌన్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1925/1926 3. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - స్వాన్సీ టౌన్ 4: 1


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది