షిమిజు ఎస్-పల్స్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

షిమిజు ఎస్-పల్స్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2020/2021 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2019/2020 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2018/2019 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2017/2018 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2016/2017 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2015/2016 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2014/2015 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2013/2014 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2012/2013 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2011/2012 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2010/2011 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2009/2010 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2008/2009 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2007/2008 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2006/2007 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2005/2006 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2004/2005 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2003/2004 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2002/2003 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2001/2002 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 2000/2001 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1999/2000 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1998/1999 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1997/1998 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1996/1997 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1995/1996 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1994/1995 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1993/1994 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1992/1993 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1991/1992 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
షిమిజు ఎస్-పల్స్ సీజన్ 1987/1988 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు