సెవిల్లా ఎఫ్‌సి Real రియల్ బేటిస్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

సెవిల్లా ఎఫ్‌సి Real రియల్ బేటిస్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్యూరోపా లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 1 0 : రెండు
దూరంగా 1 1 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం రెండు 1 0 1 రెండు : రెండు
మొదటి విభాగం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 49 31 6 12 93 : 59
దూరంగా యాభై పదిహేను 17 18 59 : 62
& మొత్తం 99 46 2. 3 30 152 : 121
రెండవ విభాగం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 3 రెండు రెండు 10 : 6
దూరంగా 7 3 రెండు రెండు 10 : 9
& మొత్తం 14 6 4 4 ఇరవై : పదిహేను
కోపా డెల్ రే ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 3 1 0 7 : 0
దూరంగా 3 రెండు 0 1 4 : 3
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 8 6 1 1 12 : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 61 37 9 పదిహేను 110 : 67
దూరంగా 61 ఇరవై ఒకటి 19 ఇరవై ఒకటి 75 : 74
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 123 59 28 36 186 : 141
మొదటి విభాగం
2020/2021 17. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2019/2020 28. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 0 (0: 0)
2019/2020 13. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
2018/2019 32. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 2 (1: 0)
2018/2019 3. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2017/2018 37. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 0)
2017/2018 18. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 5 (2: 2)
2016/2017 24. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
2016/2017 5. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 0 (0: 0)
2015/2016 35. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 0 (0: 0)
2015/2016 16. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2013/2014 33. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2013/2014 14. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 4: 0 (2: 0)
2012/2013 31. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 3: 3 (1: 3)
2012/2013 12. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 5: 1 (4: 0)
2011/2012 20. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 2 (1: 1)
2011/2012 1. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2008/2009 22. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 2 (0: 0)
2008/2009 3. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2007/2008 37. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2007/2008 18. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 0 (2: 0)
2006/2007 22. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2006/2007 3. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 2 (1: 1)
2005/2006 31. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 1)
2005/2006 12. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 0 (0: 0)
2004/2005 35. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2004/2005 16. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 1 (1: 1)
2003/2004 26. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2003/2004 7. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 2 (0: 0)
2002/2003 24. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2002/2003 5. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 1 (0: 1)
2001/2002 31. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2001/2002 12. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 0: 0 (0: 0)
1999/2000 26. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1999/2000 7. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 0 (1: 0)
1996/1997 38. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 3: 3 (1: 1)
1996/1997 17. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 0: 3 (0: 1)
1995/1996 38. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 0 (1: 0)
1995/1996 17. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1994/1995 37. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1994/1995 18. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 0: 1 (0: 0)
1990/1991 24. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 2 (2: 1)
1990/1991 5. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
1988/1989 31. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 0 (1: 0)
1988/1989 12. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 3)
1987/1988 20. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1987/1988 1. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 2 (0: 0)
1986/1987 ప్లేఆఫ్ 7-12 42. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1986/1987 ప్లేఆఫ్ 7-12 37. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 3 (0: 2)
1986/1987 మొదటి దశ 19. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1986/1987 మొదటి దశ 2. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 2 (1: 1)
1985/1986 30. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1985/1986 13. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 0 (1: 0)
1984/1985 26. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 0 (1: 0)
1984/1985 8. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
1983/1984 28. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 1 (2: 0)
1983/1984 11. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1982/1983 34. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 0 (1: 0)
1982/1983 17. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
1981/1982 21. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 1 (1: 0)
1981/1982 4. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
1980/1981 32. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 1 (1: 0)
1980/1981 15. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1979/1980 30. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 4: 0 (3: 0)
1979/1980 13. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 1 (1: 1)
1977/1978 26. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 3: 2 (3: 2)
1977/1978 9. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 0 (0: 0)
1976/1977 19. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 2 (1: 1)
1976/1977 2. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1975/1976 33. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1975/1976 16. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 0 (1: 0)
1971/1972 26. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1971/1972 9. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 1 (2: 0)
1967/1968 25. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1967/1968 10. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 3 (1: 1)
1965/1966 29. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 2)
1965/1966 14. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 1 (1: 1)
1964/1965 21. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 4: 2 (2: 1)
1964/1965 6. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1963/1964 16. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 1 (3: 1)
1963/1964 1. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1962/1963 23. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1962/1963 8. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 0 (1: 0)
1961/1962 21. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 0)
1961/1962 6. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 2 (1: 1)
1960/1961 27. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 1 (0: 1)
1960/1961 12. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1959/1960 25. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 1)
1959/1960 10. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 1 (0: 0)
1958/1959 17. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
1958/1959 2. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 4 (2: 1)
1942/1943 15. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 5: 0 (4: 0)
1942/1943 2. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 5 (2: 3)
1939/1940 19. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 4: 3 (1: 0)
1939/1940 8. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 1)
1935/1936 19. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 0 (0: 0)
1935/1936 8. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1934/1935 21. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 2)
1934/1935 10. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 0: 3 (0: 2)
రెండవ విభాగం
2000/2001 34. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 1: 1
2000/2001 13. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 3
1973/1974 29. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 1
1973/1974 10. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 3: 0
1968/1969 35. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 2
1968/1969 16. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 0: 1
1931/1932 12. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 1
1931/1932 3. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 3
1930/1931 15. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 1
1930/1931 6. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 0: 0
1929/1930 12. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 2: 0
1929/1930 3. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 2
1928/1929 17. రౌండ్ రియల్ బేటిస్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 1
1928/1929 8. రౌండ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - రియల్ బేటిస్ 3: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది