సీటెల్ సౌండర్స్ Van వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్‌లకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్సీటెల్ సౌండర్స్ Van వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్‌లకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్CONCACAF ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 3 : 0
దూరంగా 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం రెండు 1 1 0 4 : 1
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 13 8 1 4 ఇరవై ఒకటి : పదిహేను
దూరంగా పదిహేను 6 6 3 ఇరవై : 13
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 3 : 0
& మొత్తం 29 పదిహేను 7 7 44 : 28
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 14 9 1 4 24 : పదిహేను
దూరంగా 16 6 7 3 ఇరవై ఒకటి : 14
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 3 : 0
& మొత్తం 31 16 8 7 48 : 29


CONCACAF ఛాంపియన్స్ లీగ్
2015/2016 గ్రూప్ ఎఫ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 3: 0 (2: 0)
2015/2016 గ్రూప్ ఎఫ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 1: 1 (0: 0)


మేజర్ లీగ్ సాకర్
2020 5. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 0: 2 (0: 0)
2020 5. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 3: 1 (0: 0)
2020 ఎంఎల్‌ఎస్ బ్యాక్ టోర్నమెంట్ గ్రూప్ బి సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 3: 0 (2: 0)
2019 4. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 1: 0 (0: 0)
2019 1. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 0: 0 (0: 0)
2018 7. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 1: 2 (1: 2)
2018 5. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 2: 0 (2: 0)
2017 ప్లేఆఫ్‌లు క్వార్టర్-ఫైనల్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 2: 0 (0: 0)
2017 ప్లేఆఫ్‌లు క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 0: 0 (0: 0)
2017 7. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 3: 0 (1: 0)
2017 6. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 1: 1 (0: 1)
2017 2. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 2: 1 (0: 0)
2016 8. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 1: 2 (1: 1)
2016 7. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 1: 0 (0: 0)
2016 1. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 1: 2 (0: 1)
2015 7. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 0: 3 (0: 1)
2015 6. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 0: 3 (0: 1)
2015 3. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 0: 2 (0: 2)
2014 8. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 0: 1 (0: 1)
2014 5. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 1: 0 (1: 0)
2014 3. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 2: 2 (1: 1)
2013 8. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 1: 4 (0: 2)
2013 5. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 2: 0 (1: 0)
2013 4. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 3: 2 (1: 2)
2012 7. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 0: 0 (0: 0)
2012 6. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 2: 0 (0: 0)
2012 3. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 2: 2 (1: 0)
2011 7. రౌండ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - సీటెల్ సౌండర్స్ 1: 3 (1: 1)
2011 4. రౌండ్ సీటెల్ సౌండర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 2: 2 (0: 1)


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది