సాలిస్బరీ సిటీ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

సాలిస్బరీ సిటీ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2018/2019 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2017/2018 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2013/2014 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2012/2013 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2011/2012 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2010/2011 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2009/2010 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2008/2009 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2007/2008 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2006/2007 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2005/2006 9 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2004/2005 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2003/2004 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2002/2003 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2001/2002 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 2000/2001 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1999/2000 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1998/1999 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1996/1997 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1993/1994 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1992/1993 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1990/1991 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1987/1988 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1985/1986 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1984/1985 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1983/1984 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1977/1978 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సాలిస్బరీ సిటీ సీజన్ 1958/1959 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు