రివర్ ప్లేట్ G గిమ్నాసియా డి మెన్డోజాకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్రివర్ ప్లేట్ G గిమ్నాసియా డి మెన్డోజాకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్అర్జెంటీనా కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 0 0 0 :
& మొత్తం 1 0 0 0 :
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 0 0 0 0 0 : 0
దూరంగా 0 0 0 0 0 : 0
తటస్థ స్థలం 1 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 1 0 0 0 0 : 0


అర్జెంటీనా కప్
2019 2. రౌండ్ మెన్డోజా యొక్క జిమ్నాస్టిక్స్ - నదీ ఫలకము 4: 5 (0: 0, 1: 1) pso


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది