రెంట్స్లర్ ఫీల్డ్, ఈస్ట్ హార్ట్‌ఫోర్డ్, CT (USA) »ఫిక్చర్స్ & రిజల్ట్స్» 2020రెంట్స్లర్ ఫీల్డ్, ఈస్ట్ హార్ట్‌ఫోర్డ్, CT (USA) »ఫిక్చర్స్ & రిజల్ట్స్» 2020