రియల్ సాల్ట్ లేక్ Las లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

రియల్ సాల్ట్ లేక్ Las లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 3 : 1
& మొత్తం 1 1 0 0 3 : 1
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 22 9 8 5 41 : 28
దూరంగా 27 7 3 17 36 : 52
& మొత్తం 49 16 పదకొండు 22 77 : 80
యు.ఎస్. ఓపెన్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 1 1 0 0 1 : 0
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 24 పదకొండు 8 5 నాలుగు ఐదు : 29
దూరంగా 27 7 3 17 36 : 52
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 51 18 పదకొండు 22 81 : 81
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2018 వారం రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 3: 1 (0: 1)
మేజర్ లీగ్ సాకర్
2020 6. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 1 (1: 0)
2020 4. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 2: 0 (0: 0)
2019 7. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 1: 2 (0: 0)
2019 2. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 1 (1: 0)
2018 7. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 6: 2 (2: 1)
2018 4. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 3: 0 (0: 0)
2017 7. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 1 (1: 0)
2017 5. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 6 (1: 2)
2017 1. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 1: 2 (1: 0)
2016 ప్లేఆఫ్‌లు క్వాలిఫైయర్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 3: 1 (3: 1)
2016 7. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 3: 3 (0: 1)
2016 2. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 5: 2 (4: 1)
2015. 7. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 3: 0 (2: 0)
2015. 3. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 0 (1: 0)
2015. 3. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 0: 0 (0: 0)
2014 ప్లేఆఫ్‌లు క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 5: 0 (2: 0)
2014 ప్లేఆఫ్‌లు క్వార్టర్-ఫైనల్స్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 0: 0 (0: 0)
2014 5. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 0 (1: 0)
2014 1. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 1: 1 (1: 1)
2014 1. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 0: 1 (0: 0)
2013 ప్లేఆఫ్‌లు క్వార్టర్-ఫైనల్స్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 2: 0 (1: 0, 1: 0) aet
2013 ప్లేఆఫ్‌లు క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 0 (0: 0)
2013 6. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 4: 2 (0: 0)
2013 4. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 3: 1 (1: 1)
2013 2. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 0: 2 (0: 2)
2012 8. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 2 (1: 2)
2012 4. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 2: 3 (2: 1)
2012 1. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 3 (0: 0)
2011 ప్లేఆఫ్‌లు సెమీ-ఫైనల్స్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 3: 1 (1: 1)
2011 8. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 1 (0: 1)
2011 1. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 4: 1 (3: 0)
2010 4. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 1: 0 (0: 0)
2010 2. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 1 (1: 1)
2009 ప్లేఆఫ్‌లు చివరి లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 4: 5 (1: 0, 1: 1, 1: 1) pso
2009 4. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 0: 2 (0: 1)
2009 3. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 2: 2 (1: 0)
2008 7. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 2 (1: 1)
2008 3. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 2: 2 (2: 2)
2007 6. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 2: 2 (0: 0)
2007 6. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 2 (1: 0)
2007 3. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 3: 2 (2: 1)
2006 5. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 1: 0 (0: 0)
2006 4. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 0 (0: 0)
2006 2. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 0: 3 (0: 1)
2006 1. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 2: 3 (1: 2)
2005 3. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 1: 1 (0: 1)
2005 3. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 0 (0: 0)
2005 2. రౌండ్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 2: 1 (0: 1)
2005 1. రౌండ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ 3: 1 (2: 1)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది