రియల్ సాల్ట్ లేక్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్రియల్ సాల్ట్ లేక్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2020/2021 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2019/2020 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2018/2019 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2017/2018 40 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2016/2017 42 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2015/2016 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2014/2015 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2013/2014 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2012/2013 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2011/2012 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2010/2011 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2009/2010 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2008/2009 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2007/2008 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2006/2007 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2005/2006 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
రియల్ సాల్ట్ లేక్ సీజన్ 2004/2005 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు