రియల్ మాడ్రిడ్ »స్క్వాడ్ 2019/2020రియల్ మాడ్రిడ్ »స్క్వాడ్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013 / 2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980 / 1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963 / 1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/194 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1 932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/ 1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- Ch. లీగ్ 2020/2021 Pr. డివిజన్ 2020/2021 కోపా డెల్ రే 2020/2021 సూపర్ కప్ 2020 Ch. లీగ్ 2019/2020 Pr. డివిజన్ 2019/2020 కోపా డెల్ రే 2019 / 2020 సూపర్ కప్ 2019 Ch. లీగ్ 2018/2019 Pr. డివిజన్ 2018/2019 కోపా డెల్ రే 2018/2019 క్లబ్ WC 2018 UEFA సూపర్ కప్ 2018 Ch. లీగ్ 2017/2018 Pr. డివిజన్ 2017/2018 కోపా డెల్ రే 2017/2018 క్లబ్ WC 2017 UEFA సూపర్ కప్ 2017 సూపర్ కప్ 2017 Ch. లీగ్ 2016/2017 Pr. డివిజన్ 2016/2017 కోపా డెల్ రే 2016/2017 క్లబ్ WC 2016 UEFA సూపర్ కప్ 2016 Ch. లీగ్ 2015/2016 Pr. డివిజన్ 2015/2016 కోపా డెల్ రే 2015 / 2016 Ch. లీగ్ 2014/2015 Pr. డివిజన్ 2014/2015 కోపా డెల్ రే 2014/2015 క్లబ్ WC 2014 UEFA సూపర్ కప్ 2014 సూపర్ కప్ 2014 Ch. లీగ్ 2013/2014 Pr. డివిజన్ 2013/2014 కోపా డెల్ రే 2013/2014 Ch. లీగ్. 2012/2013 Pr. డివిజన్ 2012/2013 కోపా డెల్ రే 2012/2013 సూపర్కప్ 2012 Ch. లీగ్ 2011/2012 Pr. డివిజన్ 2011/2012 కోపా డెల్ రే 2011/2012 సూపర్కప్ 2011 Ch. లీగ్ 2010/2011 Pr. డివిజన్ 2010/20 11 కోపా డెల్ రే 2010/2011 Ch. లీగ్ 2009/2010 Pr. డివిజన్ 2009/2010 కోపా డెల్ రే 2009/2010 Ch. లీగ్ 2008/2009 Pr. డివిజన్ 2008/2009 కోపా డెల్ రే 2008/2009 సూపర్ కప్ 2008 Ch. లీగ్ 2007 / 2008 Pr. డివిజన్ 2007/2008 కోపా డెల్ రే 2007/2008 సూపర్ కప్ 2007 Ch. లీగ్ 2006/2007 Pr. డివిజన్ 2006/2007 కోపా డెల్ రే 2006/2007 Ch. లీగ్ 2005/2006 Pr. డివిజన్ 2005/2006 కోపా డెల్ రే 2005/2006 Ch. లీగ్ 2004/2005 CL QF 2004/2005 Pr. డివిజన్ 2004/2005 కోపా డెల్ రే 2004/2005 Ch. లీగ్ 2003/2004 Pr. డివిజన్ 2003/2004 కోపా డెల్ రే 2003/2004 సూపర్ కప్ 2003 Ch. లీగ్. 2002/2003 ప్రి. డివిజన్ 2002/2003 కోపా డెల్ రే 2002/2003 ఇంటర్. కప్ 2002 UEFA సూపర్ కప్ 2002 Ch. లీగ్ 2001/2002 Pr. డివిజన్ 2001/2002 కోపా డెల్ రే 2001/2002 సూపర్ కప్ 2001 Ch. లీగ్ 2000/2001 Pr. డివిజన్ 2000/2001 కోపా డెల్ రే 2000/2001 క్లబ్ WC 2000 ఇంటర్. కప్ 2000 UEFA సూపర్ కప్ 2000 Ch. లీగ్ 1999/2000 Pr. డివిజన్ 1999/2000 కోపా డెల్ రే 1999/2000 Ch. లీగ్ 1998/1999 Pr. డివిజన్ 1998/1999 కోపా డెల్ రే 1998/1999 ఇంటర్. కప్ 1998 UEFA సూపర్ కప్ 1998 Ch. లీగ్ 1997/1998 Pr. డివిజన్ 1997/1998 కోపా డెల్ రే 1997/1998 సూపర్ కప్ 1997 Pr. డివిజన్ 1996/1997 కోపా డెల్ రే 1996/1997 Ch. లీగ్ 1995/1996 Pr. డివిజన్ 1995 / 1996 కోపా డెల్ రే 1995/1996 సూపర్ కప్ 1995 EL 1994/1995 Pr. డివిజన్ 1994/1995 కోపా డెల్ రే 1994/1995 CWC 1993/1994 Pr. డివిజన్ 1993/1994 కోపా డెల్ రే 1993/1994 సూపర్ కప్ 1993 EL 1992/1993 Pr డివిజన్ 1992/1993 కోపా డెల్ రే 1992/1993 EL 1991/1992 Pr. డివిజన్ 1991/1992 కోపా డెల్ రే 1991/1992 Ch. లీగ్ 1990/1991 Pr. డివిజన్ 1990/1991 కోపా డెల్ రే 1990/1991 సూపర్కప్ 1990 Ch. 1989/1990 Pr. డివిజన్ 1989/1990 కోపా డెల్ రే 1989/1990 Ch. లీగ్ 1988/1989 Pr. డివిజన్ 1988/1989 కోపా డెల్ రే 1988/1989 Ch. లీగ్ 1987/1988 Pr. డివిజన్ 1987/1988 Pr. డివిజన్ 1986 / 1987 మొదటి దశ Pr. 1986/1987 డివిజన్ ప్లేఆఫ్ 1-6 Ch. లీగ్ 1986/1987 EL 1985/1986 Pr. డివిజన్ 1985/1986 EL 1984/1985 Pr. డివిజన్ 1984/1985 EL 1983/1984 Pr. డివిజన్ 1983/1984 CWC 1982/1983 ప్రి. డివిజన్ 1982/1983 కోపా డెల్ రే 19 82/1983 EL 1981/1982 Pr. డివిజన్ 1981/1982 కోపా డెల్ రే 1981/1982 Ch. లీగ్ 1980/1981 Pr. డివిజన్ 1980/1981 Ch. లీగ్ 1979/1980 Pr. డివిజన్ 1979/1980 కోపా డెల్ రే 1979/1980 Ch . లీగ్ 1978/1979 Pr. డివిజన్ 1978/1979 కోపా డెల్ రే 1978/1979 Pr. డివిజన్ 1977/1978 Ch. లీగ్ 1976/1977 Pr. డివిజన్ 1976/1977 Ch. లీగ్ 1975/1976 Pr. డివిజన్ 1975/1976 CWC 1974 / 1975 Pr. డివిజన్ 1974/1975 కోపా డెల్ రే 1974/1975 EL 1973/1974 Pr. డివిజన్ 1973/1974 కోపా డెల్ రే 1973/1974 Ch. లీగ్ 1972/1973 Pr. డివిజన్ 1972/1973 EL 1971/1972 Pr. డివిజన్ 1971 / 1972 CWC 1970/1971 Pr. డివిజన్ 1970/1971 Ch. లీగ్ 1969/1970 Pr. డివిజన్ 1969/1970 కోపా డెల్ రే 1969/1970 Ch. లీగ్ 1968/1969 Pr. డివిజన్ 1968/1969 Ch. లీగ్ 1967/1968 Pr. డివిజన్. 1967/1968 కోపా డెల్ రే 1967/1968 Ch. లీగ్ 1966/1967 Pr. డివిజన్ 1966/1967 ఇంటర్. కప్ 1966 Ch. లీగ్ 1965/1966 Pr. డివిజన్ 1965/1966 Ch. లీగ్ 1964/1965 Pr. డివిజన్ 1964/1965 Ch. లీగ్ 1963/1964 Pr. డివిజన్ 1963/1964 Ch. లీగ్ 1962/1963 Pr. డివిజన్ 1962/1963 Ch. లీగ్ 1961/1962 Pr. డివిజన్ 1961/1962 కోపా డెల్ రే 1961/1962 Ch. లీగ్ 1960/1961 Pr. డివిజన్ 1960/1961 కోపా డెల్ రే 1960/1961 ఇంటర్. కప్ 1960 Ch. లీగ్ 1959/1960 Pr. డివిజన్ 1959/1960 కోపా డెల్ రే 1959/1960 Ch. లీగ్ 1958/1959 Pr. డివిజన్ 1958/1959 Ch. లీగ్ 1957/1958 Pr. డివిజన్ 1957/1958 కోపా డెల్ రే 1957/1958 Ch. లీగ్ 1956/1957 Pr. డివిజన్ 1956/1957 Ch. లీగ్ 1955/1956 Pr. డివిజన్ 1955/1956 Pr. డివిజన్ 1954/1955 Pr. డివిజన్ 1953/1954 Pr. డివిజన్ 1952/1953 Pr. డివిజన్ 1951/1952 Pr. డివిజన్ 1950/1951 ప్రి. డివిజన్ 1949/1950 ప్రి. డివిజన్ 1948/1949 ప్రి. డివిజన్ 1947/1948 ప్రి. డివిజన్ 1946/1947 ప్రి. డివిజన్ 1945/1946 ప్రి. డివిజన్ 1944/1945 ప్రి. డివిజన్ 1943/1944 ప్రి డివిజన్ 1942 / 1943 Pr. డివిజన్ 1941/1942 Pr. డివిజన్ 1940/1941 Pr. డివిజన్ 1939/1940 Pr. డివిజన్ 1935/1936 కోపా డెల్ రే 1935/1936 Pr. డివిజన్ 1934/1935 Pr. డివిజన్ 1933/1934 Pr. డివిజన్ 1932/1933 Pr. డివిజన్ 1931/1932 Pr. డివిజన్ 1930/1931 Pr. డివిజన్ 1929/1930 Pr. డివిజన్ 1928/1929
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి


గోల్ కీపర్
26 ఆల్ట్యూబ్ స్పెయిన్ 02/22/2000
1 ఆల్ఫోన్స్ అరియోలా ఫ్రాన్స్ 02/27/1993
13 థిబాట్ కోర్టోయిస్ బెల్జియం 05/11/1992
రక్షించండి
రెండు డాని కార్వాజల్ స్పెయిన్ 01/11/1992
35 మూలం నుండి స్పెయిన్ 02/26/1999
3 ఈడర్ మిలిటియో బ్రెజిల్ 01/18/1998
39 జావి హెర్నాండెజ్ స్పెయిన్ 05/02/1998
12 మార్సెలో బ్రెజిల్ 05/12/1988
2. 3 ఫెర్లాండ్ మెండి ఫ్రాన్స్ 06/08/1995
35 మిగ్యుల్ గుటిరెజ్ స్పెయిన్ 07/27/2001
6 నాచో స్పెయిన్ 01/18/1990
4 సెర్గియో రామోస్ స్పెయిన్ 03/30/1986
5 రాఫాల్ వరనే ఫ్రాన్స్ 04/25/1993
మిడ్‌ఫీల్డర్
ఇరవై ఒకటి బ్రహిమ్ డియాజ్ స్పెయిన్ 08/03/1999
14 కాసేమిరో బ్రెజిల్ 02/23/1992
22 ఇస్కో స్పెయిన్ 04/21/1992
8 టోని క్రూస్ జర్మనీ 01/04/1990
ఇరవై మార్కో అసెన్సియో స్పెయిన్ 01/21/1996
10 లుకా మోడ్రిక్ క్రొయేషియా 09/09/1985
30 రైనర్ బ్రెజిల్ 01/19/2002
16 జేమ్స్ రోడ్రిగెజ్ కొలంబియా 07/12/1991
పదిహేను ఫెడెరికో వాల్వర్డే ఉరుగ్వే 07/22/1998
ముందుకు
పదకొండు గారెత్ బాలే వేల్స్ 07/16/1989
9 కరీం బెంజెమా ఫ్రాన్స్ 12/19/1987
7 ఈడెన్ హజార్డ్ బెల్జియం 01/07/1991
18 లుకా జోవిక్ సెర్బియా 12/23/1997
17 లుకాస్ వాజ్క్వెజ్ స్పెయిన్ 07/01/1991
24 మరియానో డోమ్. రిపబ్లిక్ 08/01/1993
27 రోడ్రిగో బ్రెజిల్ 01/09/2001
25 వినిసియస్ జూనియర్ బ్రెజిల్ 07/12/2000
నిర్వాహకుడు
జినిడైన్ జిదానే ఫ్రాన్స్ 06/23/1972
గాడిద. నిర్వాహకుడు
డేవిడ్ బెట్టోని ఫ్రాన్స్ 11/23/1971
హమీదౌ అతనికి సహాయం చేయండి ఫ్రాన్స్
గోల్ కీపర్-కోచ్
రాబర్టో వాజ్క్వెజ్ స్పెయిన్
జేవియర్ మల్లో స్పెయిన్
జోస్ కార్లోస్ పారల్స్ స్పెయిన్