రియల్ మాడ్రిడ్ »స్క్వాడ్ 2015/2016

రియల్ మాడ్రిడ్ »స్క్వాడ్ 2015/2016స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013 / 2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980 / 1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963 / 1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1 932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/ 1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- Ch. లీగ్ 2020/2021 Pr. డివిజన్ 2020/2021 కోపా డెల్ రే 2020/2021 సూపర్ కప్ 2020 Ch. లీగ్ 2019/2020 Pr. డివిజన్ 2019/2020 కోపా డెల్ రే 2019 / 2020 సూపర్ కప్ 2019 Ch. లీగ్ 2018/2019 Pr. డివిజన్ 2018/2019 కోపా డెల్ రే 2018/2019 క్లబ్ WC 2018 UEFA సూపర్ కప్ 2018 Ch. లీగ్ 2017/2018 Pr. డివిజన్ 2017/2018 కోపా డెల్ రే 2017/2018 క్లబ్ WC 2017 UEFA సూపర్ కప్ 2017 సూపర్ కప్ 2017 Ch. లీగ్ 2016/2017 Pr. డివిజన్ 2016/2017 కోపా డెల్ రే 2016/2017 క్లబ్ WC 2016 UEFA సూపర్ కప్ 2016 Ch. లీగ్ 2015/2016 Pr. డివిజన్ 2015/2016 కోపా డెల్ రే 2015 / 2016 Ch. లీగ్ 2014/2015 Pr. డివిజన్ 2014/2015 కోపా డెల్ రే 2014/2015 క్లబ్ WC 2014 UEFA సూపర్ కప్ 2014 సూపర్ కప్ 2014 Ch. లీగ్ 2013/2014 Pr. డివిజన్ 2013/2014 కోపా డెల్ రే 2013/2014 Ch. లీగ్. 2012/2013 Pr. డివిజన్ 2012/2013 కోపా డెల్ రే 2012/2013 సూపర్ కప్ 2012 Ch. లీగ్ 2011/2012 Pr. డివిజన్ 2011/2012 కోపా డెల్ రే 2011/2012 సూపర్ కప్ 2011 Ch. లీగ్ 2010/2011 Pr. డివిజన్ 2010 / 20 11 కోపా డెల్ రే 2010/2011 Ch. లీగ్ 2009/2010 Pr. డివిజన్ 2009/2010 కోపా డెల్ రే 2009/2010 Ch. లీగ్ 2008/2009 Pr. డివిజన్ 2008/2009 కోపా డెల్ రే 2008/2009 సూపర్ కప్ 2008 Ch. లీగ్ 2007 / 2008 Pr. డివిజన్ 2007/2008 కోపా డెల్ రే 2007/2008 సూపర్ కప్ 2007 Ch. లీగ్ 2006/2007 Pr. డివిజన్ 2006/2007 కోపా డెల్ రే 2006/2007 Ch. లీగ్ 2005/2006 Pr. డివిజన్ 2005/2006 కోపా డెల్ రే 2005/2006 Ch. లీగ్ 2004/2005 CL QF 2004/2005 Pr. డివిజన్ 2004/2005 కోపా డెల్ రే 2004/2005 Ch. లీగ్ 2003/2004 Pr. డివిజన్ 2003/2004 కోపా డెల్ రే 2003/2004 సూపర్ కప్ 2003 Ch. లీగ్. 2002/2003 ప్రి. డివిజన్ 2002/2003 కోపా డెల్ రే 2002/2003 ఇంటర్. కప్ 2002 UEFA సూపర్ కప్ 2002 Ch. లీగ్ 2001/2002 Pr. డివిజన్ 2001/2002 కోపా డెల్ రే 2001/2002 సూపర్ కప్ 2001 Ch. లీగ్ 2000/2001 Pr. డివిజన్ 2000/2001 కోపా డెల్ రే 2000/2001 క్లబ్ WC 2000 ఇంటర్. కప్ 2000 UEFA సూపర్ కప్ 2000 Ch. లీగ్ 1999/2000 Pr. డివిజన్ 1999/2000 కోపా డెల్ రే 1999/2000 Ch. లీగ్ 1998/1999 Pr. డివిజన్ 1998/1999 కోపా డెల్ రే 1998/1999 ఇంటర్. కప్ 1998 UEFA సూపర్ కప్ 1998 Ch. లీగ్ 1997/1998 Pr. డివిజన్ 1997/1998 కోపా డెల్ రే 1997/1998 సూపర్ కప్ 1997 Pr. డివిజన్ 1996/1997 కోపా డెల్ రే 1996/1997 Ch. లీగ్ 1995/1996 Pr. డివిజన్ 1995 / 1996 కోపా డెల్ రే 1995/1996 సూపర్ కప్ 1995 EL 1994/1995 Pr. డివిజన్ 1994/1995 కోపా డెల్ రే 1994/1995 CWC 1993/1994 Pr. డివిజన్ 1993/1994 కోపా డెల్ రే 1993/1994 సూపర్ కప్ 1993 EL 1992/1993 Pr డివిజన్ 1992/1993 కోపా డెల్ రే 1992/1993 EL 1991/1992 Pr. డివిజన్ 1991/1992 కోపా డెల్ రే 1991/1992 Ch. లీగ్ 1990/1991 Pr. డివిజన్ 1990/1991 కోపా డెల్ రే 1990/1991 సూపర్కప్ 1990 Ch. 1989/1990 Pr. డివిజన్ 1989/1990 కోపా డెల్ రే 1989/1990 Ch. లీగ్ 1988/1989 Pr. డివిజన్ 1988/1989 కోపా డెల్ రే 1988/1989 Ch. లీగ్ 1987/1988 Pr. డివిజన్ 1987/1988 Pr. డివిజన్ 1986 / 1987 మొదటి దశ Pr. డివిజన్ 1986/1987 ప్లేఆఫ్ 1-6 Ch. లీగ్ 1986/1987 EL 1985/1986 Pr. డివిజన్ 1985/1986 EL 1984/1985 Pr. డివిజన్ 1984/1985 EL 1983/1984 Pr. డివిజన్ 1983/1984 CWC 1982/1983 ప్రి. డివిజన్ 1982/1983 కోపా డెల్ రే 19 82/1983 EL 1981/1982 Pr. డివిజన్ 1981/1982 కోపా డెల్ రే 1981/1982 Ch. లీగ్ 1980/1981 Pr. డివిజన్ 1980/1981 Ch. లీగ్ 1979/1980 Pr. డివిజన్ 1979/1980 కోపా డెల్ రే 1979/1980 Ch . లీగ్ 1978/1979 Pr. డివిజన్ 1978/1979 కోపా డెల్ రే 1978/1979 Pr. డివిజన్ 1977/1978 Ch. లీగ్ 1976/1977 Pr. డివిజన్ 1976/1977 Ch. లీగ్ 1975/1976 Pr. డివిజన్ 1975/1976 CWC 1974 / 1975 Pr. డివిజన్ 1974/1975 కోపా డెల్ రే 1974/1975 EL 1973/1974 Pr. డివిజన్ 1973/1974 కోపా డెల్ రే 1973/1974 Ch. లీగ్ 1972/1973 Pr. డివిజన్ 1972/1973 EL 1971/1972 Pr. డివిజన్ 1971 / 1972 CWC 1970/1971 Pr. డివిజన్ 1970/1971 Ch. లీగ్ 1969/1970 Pr. డివిజన్ 1969/1970 కోపా డెల్ రే 1969/1970 Ch. లీగ్ 1968/1969 Pr. డివిజన్ 1968/1969 Ch. లీగ్ 1967/1968 Pr. డివిజన్. 1967/1968 కోపా డెల్ రే 1967/1968 Ch. లీగ్ 1966/1967 Pr. డివిజన్ 1966/1967 ఇంటర్. కప్ 1966 Ch. లీగ్ 1965/1966 Pr. డివిజన్ 1965/1966 Ch. లీగ్ 1964/1965 Pr. డివిజన్ 1964/1965 Ch. లీగ్ 1963/1964 Pr. డివిజన్ 1963/1964 Ch. లీగ్ 1962/1963 Pr. డివిజన్ 1962/1963 Ch. లీగ్ 1961/1962 Pr. డివిజన్ 1961/1962 కోపా డెల్ రే 1961/1962 Ch. లీగ్ 1960/1961 Pr. డివిజన్ 1960/1961 కోపా డెల్ రే 1960/1961 ఇంటర్. కప్ 1960 Ch. లీగ్ 1959/1960 Pr. డివిజన్ 1959/1960 కోపా డెల్ రే 1959/1960 Ch. లీగ్ 1958/1959 Pr. డివిజన్ 1958/1959 Ch. లీగ్ 1957/1958 Pr. డివిజన్ 1957/1958 కోపా డెల్ రే 1957/1958 Ch. లీగ్ 1956/1957 Pr. డివిజన్ 1956/1957 Ch. లీగ్ 1955/1956 Pr. డివిజన్ 1955/1956 Pr. డివిజన్ 1954/1955 Pr. డివిజన్ 1953/1954 Pr. డివిజన్ 1952/1953 Pr. డివిజన్ 1951/1952 Pr. డివిజన్ 1950/1951 ప్రి. డివిజన్ 1949/1950 ప్రి. డివిజన్ 1948/1949 ప్రి. డివిజన్ 1947/1948 ప్రి. డివిజన్ 1946/1947 ప్రి. డివిజన్ 1945/1946 ప్రి. డివిజన్ 1944/1945 ప్రి. డివిజన్ 1943/1944 ప్రి. / 1943 ప్రి. డివిజన్ 1941/1942 ప్రి డివిజన్ 1940/1941 ప్రి. డివిజన్ 1939/1940 ప్రి. డివిజన్ 1935/1936 కోపా డెల్ రే 1935/1936 ప్రి. డివిజన్ 1934/1935 ప్రి. డివిజన్ 1933/1934 ప్రి. డివిజన్ 1932/1933 Pr. డివిజన్ 1931/1932 Pr. డివిజన్ 1930/1931 Pr. డివిజన్ 1929/1930 Pr. డివిజన్ 1928/1929
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
42 అలెక్స్ క్రానింక్స్ బెల్జియం 10/21/1995
13 కికో కాసిల్లా స్పెయిన్ 10/02/1986
1 కీలర్ నవాస్ కోస్టా రికా 12/15/1986
31 రూబెన్ యానేజ్ స్పెయిన్ 10/12/1993
రక్షించండి
3. 4 అల్వారో టెజెరో స్పెయిన్ 07/20/1996
17 అర్బెలోవా స్పెయిన్ 01/17/1983
పదిహేను డాని కార్వాజల్ స్పెయిన్ 01/11/1992
2. 3 డానిలో బ్రెజిల్ 07/15/1991
32 ఫిలిప్ లియన్‌హార్ట్ ఆస్ట్రియా 07/11/1996
12 మార్సెలో బ్రెజిల్ 05/12/1988
6 నాచో స్పెయిన్ 01/18/1990
3 పేపే పోర్చుగల్ 02/26/1983
4 సెర్గియో రామోస్ స్పెయిన్ 03/30/1986
రెండు రాఫాల్ వరనే ఫ్రాన్స్ 04/25/1993
మిడ్‌ఫీల్డర్
14 కాసేమిరో బ్రెజిల్ 02/23/1992
22 ఇస్కో స్పెయిన్ 04/21/1992
16 మాటియో కోవాసిక్ క్రొయేషియా 05/06/1994
8 టోని క్రూస్ జర్మనీ 01/04/1990
33 రిబ్బన్ స్పెయిన్ 02/16/1996
28 మార్కోస్ లోరెంట్ ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం స్పెయిన్ 01/30/1995
19 లుకా మోడ్రిక్ క్రొయేషియా 09/09/1985
27 మార్టిన్ ఎడెగార్డ్ నార్వే 12/17/1998
10 జేమ్స్ రోడ్రిగెజ్ కొలంబియా 07/12/1991
ముందుకు
పదకొండు గారెత్ బాలే వేల్స్ 07/16/1989
9 కరీం బెంజెమా ఫ్రాన్స్ 12/19/1987
29 బోర్జా మేయర్ స్పెయిన్ 04/05/1997
7 క్రిస్టియానో ​​రోనాల్డో పోర్చుగల్ 02/05/1985
ఇరవై జెస్సీ స్పెయిన్ 02/26/1993
18 లుకాస్ వాజ్క్వెజ్ స్పెయిన్ 07/01/1991
నిర్వాహకుడు
జినిడైన్ జిదానే ఫ్రాన్స్ 06/23/1972
గాడిద. నిర్వాహకుడు
డేవిడ్ బెట్టోని ఫ్రాన్స్ 11/23/1971
హమీదౌ అతనికి సహాయం చేయండి ఫ్రాన్స్
గోల్ కీపర్-కోచ్
లూయిస్ లోపిస్ స్పెయిన్ 11/26/1964
జోస్ కార్లోస్ పార్రల్స్ స్పెయిన్