రియల్ మాడ్రిడ్ SS SSC నాపోలికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

రియల్ మాడ్రిడ్ SS SSC నాపోలికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 5 : 1
దూరంగా రెండు 1 1 0 4 : రెండు
& మొత్తం 4 3 1 0 9 : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 5 : 1
దూరంగా రెండు 1 1 0 4 : రెండు
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 4 3 1 0 9 : 3

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది