రియల్ మాడ్రిడ్ Shak షక్తర్ దొనేత్సక్‌పై రికార్డ్

రియల్ మాడ్రిడ్ Shak షక్తర్ దొనేత్సక్‌పై రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 6 : 3
దూరంగా రెండు 1 0 1 4 : 5
& మొత్తం 4 రెండు 0 రెండు 10 : 8
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 6 : 3
దూరంగా రెండు 1 0 1 4 : 5
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 4 రెండు 0 రెండు 10 : 8

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది