రియల్ మాడ్రిడ్ Real రియల్ వల్లాడోలిడ్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

రియల్ మాడ్రిడ్ Real రియల్ వల్లాడోలిడ్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్మొదటి విభాగం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద నాలుగు ఐదు 38 4 3 113 : 42
దూరంగా నాలుగు ఐదు ఇరవై 14 పదకొండు 74 : 53
& మొత్తం 90 58 18 14 187 : 95
కోపా డెల్ రే ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 1 0 6 : రెండు
దూరంగా 3 1 1 1 రెండు : 1
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 7 4 రెండు 1 9 : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 48 40 5 3 119 : 44
దూరంగా 48 ఇరవై ఒకటి పదిహేను 12 76 : 54
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 97 62 ఇరవై పదిహేను 196 : 98
మొదటి విభాగం
2020/2021 24. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 0)
2020/2021 4. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (0: 0)
2019/2020 21. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 0)
2019/2020 2. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 1 (0: 0)
2018/2019 27. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 4 (1: 1)
2018/2019 11. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 0 (0: 0)
2013/2014 34. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 1)
2013/2014 15. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 4: 0 (2: 0)
2012/2013 34. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 4: 3 (2: 2)
2012/2013 15. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 3 (2: 2)
2009/2010 26. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 4 (0: 2)
2009/2010 7. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 4: 2 (3: 1)
2008/2009 30. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 0 (1: 0)
2008/2009 11. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 0 (0: 0)
2007/2008 23. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 7: 0 (5: 0)
2007/2008 4. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 0)
2003/2004 22. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 3 (2: 0)
2003/2004 3. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 7: 2 (3: 0)
2002/2003 23. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 3: 1 (2: 1)
2002/2003 4. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 1)
2001/2002 24. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 1 (0: 0)
2001/2002 5. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 2 (2: 1)
2000/2001 38. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (1: 0)
2000/2001 19. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 2 (1: 1)
1999/2000 38. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 0: 1 (0: 1)
1999/2000 19. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 0)
1998/1999 21. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 3: 2 (1: 0)
1998/1999 2. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 1)
1997/1998 31. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 1)
1997/1998 12. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 3: 1 (2: 1)
1996/1997 38. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (0: 0)
1996/1997 17. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 1)
1995/1996 40. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 3 (0: 0)
1995/1996 19. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 4: 1 (3: 1)
1994/1995 34. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (1: 0)
1994/1995 15. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 5 (0: 3)
1993/1994 21. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 0 (0: 0)
1993/1994 2. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 3 (0: 1)
1991/1992 21. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 1 (1: 0)
1991/1992 2. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (0: 0)
1990/1991 32. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (0: 0)
1990/1991 13. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 1)
1989/1990 34. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 0 (0: 0)
1989/1990 15. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 4: 0 (3: 0)
1988/1989 26. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 3: 2 (2: 0)
1988/1989 7. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 0)
1987/1988 38. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (2: 0)
1987/1988 19. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 2 (0: 1)
1986/1987 మొదటి దశ 32. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (1: 1)
1986/1987 మొదటి దశ 15. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 1)
1985/1986 30. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (0: 0)
1985/1986 13. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 3: 2 (2: 1)
1984/1985 20. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 0)
1984/1985 9. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 0 (1: 0)
1983/1984 33. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (1: 0)
1983/1984 16. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 2 (0: 1)
1982/1983 18. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 0 (0: 0)
1982/1983 1. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 2 (1: 0)
1981/1982 27. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 0 (0: 0)
1981/1982 10. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 3: 1 (1: 0)
1980/1981 34. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 3 (0: 1)
1980/1981 17. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 1 (0: 0)
1963/1964 18. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (1: 0)
1963/1964 3. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 3 (0: 1)
1962/1963 21. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 4: 1 (1: 1)
1962/1963 6. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 4: 2 (0: 1)
1960/1961 28. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 3: 1 (0: 0)
1960/1961 13. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (0: 1)
1959/1960 27. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (1: 0)
1959/1960 12. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 3: 1 (2: 0)
1957/1958 26. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 5: 3 (4: 1)
1957/1958 11. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 0)
1956/1957 20. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 3: 3 (2: 1)
1956/1957 5. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 3: 1 (2: 0)
1955/1956 27. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 2 (2: 2)
1955/1956 12. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 5: 1 (3: 0)
1954/1955 30. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (0: 0)
1954/1955 15. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 0)
1953/1954 26. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 4: 3 (1: 3)
1953/1954 11. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 2 (0: 2)
1952/1953 20. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 3: 1 (1: 1)
1952/1953 5. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 3: 1 (3: 1)
1951/1952 22. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 0 (0: 0)
1951/1952 7. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 1 (1: 1)
1950/1951 27. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 1)
1950/1951 12. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (1: 0)
1949/1950 26. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 4 (0: 1)
1949/1950 13. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 1 (1: 1)
1948/1949 19. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 0 (2: 0)
1948/1949 6. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 4: 1 (0: 1)
కోపా డెల్ రే
2004/2005 16 వ రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 1 (0: 0)
2004/2005 16 వ రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 0 (0: 0)
1996/1997 3. రౌండ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 2 (0: 0)
1996/1997 3. రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 2: 1 (1: 1)
1989/1990 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ రియల్ వల్లడోలిడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 0 (1: 0)
1989/1990 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 3: 0 (2: 0)
1988/1989 చివరి రియల్ మాడ్రిడ్ - రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (1: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

బెట్‌ఫేర్‌పై సులభంగా డబ్బు సంపాదించడం ఎలా