రియల్ మాడ్రిడ్ L లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సిపై రికార్డ్

రియల్ మాడ్రిడ్ L లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సిపై రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 1 : 1
దూరంగా రెండు 1 0 1 3 : 4
తటస్థ స్థలం రెండు 1 0 1 3 : రెండు
& మొత్తం 6 3 0 3 7 : 7
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 1 : 1
దూరంగా రెండు 1 0 1 3 : 4
తటస్థ స్థలం రెండు 1 0 1 3 : రెండు
& మొత్తం 6 3 0 3 7 : 7

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది