రియల్ మాడ్రిడ్ B బోరుస్సియా డార్ట్మండ్‌పై రికార్డ్

రియల్ మాడ్రిడ్ B బోరుస్సియా డార్ట్మండ్‌పై రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 5 రెండు 0 16 : 7
దూరంగా 7 1 3 3 8 : 12
& మొత్తం 14 6 5 3 24 : 19
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 5 రెండు 0 16 : 7
దూరంగా 7 1 3 3 8 : 12
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 14 6 5 3 24 : 19
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2017/2018 గ్రూప్ హెచ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 2 (2: 1)
2017/2018 గ్రూప్ హెచ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 3 (0: 1)
2016/2017 గ్రూప్ ఎఫ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 2 (1: 0)
2016/2017 గ్రూప్ ఎఫ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 2 (1: 1)
2013/2014 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 0 (2: 0)
2013/2014 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 0 (2: 0)
2012/2013 సెమీ-ఫైనల్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (0: 0)
2012/2013 సెమీ-ఫైనల్స్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 4: 1 (1: 1)
2012/2013 గ్రూప్ డి రియల్ మాడ్రిడ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 2 (1: 2)
2012/2013 గ్రూప్ డి బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 1 (1: 1)
2002/2003 ఇంటర్మీడియట్ Gr. సి బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 1 (1: 0)
2002/2003 ఇంటర్మీడియట్ Gr. సి రియల్ మాడ్రిడ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (1: 1)
1997/1998 సెమీ-ఫైనల్స్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 0 (0: 0)
1997/1998 సెమీ-ఫైనల్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 0 (1: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది