రియల్ మాడ్రిడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020/2021

రియల్ మాడ్రిడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020/20212020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1935/1936 1934 / 1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1925/1926 1923/1924 1917/1918 1916/1917 1915/1916 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1902/1903 1901/1902
ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ బి 10/21/2020 17:55 హెచ్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 2: 3 (0: 3)
గ్రూప్ బి 10/27/2020 20:00 TO బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 2: 2 (0: 1)
గ్రూప్ బి 11/03/2020 20:00 హెచ్ ఇంటర్ ఇంటర్ 3: 2 (2: 1)
గ్రూప్ బి 11/25/2020 20:00 TO ఇంటర్ ఇంటర్ 2: 0 (1: 0)
గ్రూప్ బి 12/01/2020 17:55 TO షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 0: 2 (0: 0)
గ్రూప్ బి 12/09/2020 20:00 హెచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 2: 0 (2: 0)
16 వ రౌండ్ 02/24/2021 20:00 TO అట్లాంటా అట్లాంటా 1: 0 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 03/16/2021 20:00 హెచ్ అట్లాంటా అట్లాంటా -: -
2020/2021 మొదటి విభాగం
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
2. రౌండ్ 09/20/2020 20:00 TO నిజమైన సమాజం నిజమైన సమాజం 0: 0 (0: 0)
3. రౌండ్ 09/26/2020 20:00 TO రియల్ బేటిస్ రియల్ బేటిస్ 3: 2 (1: 2)
4. రౌండ్ 09/30/2020 20:30 హెచ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (0: 0)
5. రౌండ్ 10/04/2020 15:00 TO UD ని ఎత్తండి UD ని ఎత్తండి 2: 0 (1: 0)
6. రౌండ్ 10/17/2020 17:30 హెచ్ కాడిజ్ సిఎఫ్ కాడిజ్ సిఎఫ్ 0: 1 (0: 1)
7. రౌండ్ 10/24/2020 15:00 TO ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 3: 1 (1: 1)
8. రౌండ్ 10/31/2020 13:00 హెచ్ SD హ్యూస్కా SD హ్యూస్కా 4: 1 (2: 0)
9. రౌండ్ 11/08/2020 20:00 TO వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 1: 4 (1: 2)
10. రౌండ్ 11/21/2020 15:15 TO విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ 1: 1 (1: 0)
11. రౌండ్ 11/28/2020 20:00 హెచ్ సిడి అలవ్స్ సిడి అలవ్స్ 1: 2 (0: 1)
12. రౌండ్ 12/05/2020 15:15 TO సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
13. రౌండ్ 12/12/2020 20:00 హెచ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 2: 0 (1: 0)
19. రౌండ్ 12/15/2020 రాత్రి 9.00 గంటలు హెచ్ అథ్లెటిక్ బిల్బావో అథ్లెటిక్ బిల్బావో 3: 1 (1: 0)
14. రౌండ్ 12/20/2020 20:00 TO SD ఈబార్ SD ఈబార్ 3: 1 (2: 1)
15. రౌండ్ 12/23/2020 18:45 హెచ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ 2: 0 (0: 0)
16. రౌండ్ 12/30/2020 20:30 TO ఎల్చే సిఎఫ్ ఎల్చే సిఎఫ్ 1: 1 (1: 0)
17. రౌండ్ 01/02/2021 20:00 హెచ్ సెల్టిక్ విగో సెల్టిక్ విగో 2: 0 (1: 0)
18. రౌండ్ 01/09/2021 20:00 TO సిఎ ఒసాసునా సిఎ ఒసాసునా 0: 0 (0: 0)
20. రౌండ్ 01/23/2021 20:00 TO సిడి అలవ్స్ సిడి అలవ్స్ 4: 1 (3: 0)
21. రౌండ్ 01/30/2021 15:15 హెచ్ UD ని ఎత్తండి UD ని ఎత్తండి 1: 2 (1: 1)
22. రౌండ్ 02/06/2021 15:15 TO SD హ్యూస్కా SD హ్యూస్కా 2: 1 (0: 0)
1. రౌండ్ 02/09/2021 20:00 హెచ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ 2: 0 (0: 0)
23. రౌండ్ 02/14/2021 15:15 హెచ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 2: 0 (2: 0)
24. రౌండ్ 02/20/2021 20:00 TO రియల్ వల్లడోలిడ్ రియల్ వల్లడోలిడ్ 1: 0 (0: 0)
25. రౌండ్ 03/01/2021 20:00 హెచ్ నిజమైన సమాజం నిజమైన సమాజం 1: 1 (0: 0)
26. రౌండ్ 03/07/2021 15:15 TO అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ -: -
27. రౌండ్ 03/13/2021 15:15 హెచ్ ఎల్చే సిఎఫ్ ఎల్చే సిఎఫ్ -: -
28. రౌండ్ 03/20/2021 15:15 TO సెల్టిక్ విగో సెల్టిక్ విగో -: -
29. రౌండ్ 04/04/2021 హెచ్ SD ఈబార్ SD ఈబార్ -: -
30. రౌండ్ 04/11/2021 హెచ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా -: -
31. రౌండ్ 04/21/2021 TO కాడిజ్ సిఎఫ్ కాడిజ్ సిఎఫ్ -: -
32. రౌండ్ 04/25/2021 హెచ్ రియల్ బేటిస్ రియల్ బేటిస్ -: -
33. రౌండ్ 04/28/2021 TO గెటాఫ్ సిఎఫ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ -: -
34. రౌండ్ 05/02/2021 హెచ్ సిఎ ఒసాసునా సిఎ ఒసాసునా -: -
35. రౌండ్ 05/09/2021 హెచ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. -: -
36. రౌండ్ 05/12/2021 TO గ్రెనడా సిఎఫ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ -: -
37. రౌండ్ 05/16/2021 TO అథ్లెటిక్ బిల్బావో అథ్లెటిక్ బిల్బావో -: -
38. రౌండ్ 05/23/2021 హెచ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ -: -
కింగ్స్ కప్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 01/20/2021 20:00 TO సిడి ఆల్కోయానో సిడి ఆల్కోయానో 1: 2 (1: 0, 1: 1) aet
సూపర్ కప్ 2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
సెమీ-ఫైనల్స్ 01/14/2021 20:00 ఎన్ అథ్లెటిక్ బిల్బావో అథ్లెటిక్ బిల్బావో 1: 2 (0: 2)