రేంజర్స్ ఎఫ్‌సి D డుండి యునైటెడ్‌పై రికార్డ్

రేంజర్స్ ఎఫ్‌సి D డుండి యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ప్రీమియర్ షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 89 61 15 13 189 : 73
దూరంగా 90 44 26 ఇరవై 147 : 87
& మొత్తం 179 105 41 33 336 : 160
FA కప్ ఎం. లో డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంట్లో రెండు 0 1 1 3 : 5
దూరంగా 3 0 0 3 0 : 5
తటస్థ స్థలం రెండు 0 0 రెండు 1 : 4
& మొత్తం 7 0 1 6 4 : 14
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 0 :
& మొత్తం 1 0 0 0 :
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 92 61 16 14 192 : 78
దూరంగా 93 44 26 23 147 : 92
తటస్థ స్థలం రెండు 0 0 రెండు 1 : 4
& మొత్తం 187 105 42 39 340 : 174
ప్రీమియర్ షిప్
2020/2021 33. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 1 (2: 0)
2020/2021 17. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 2)
2020/2021 7. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
2012 ప్లేఆఫ్ 3. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 5: 0 (3: 0)
2011/2012 30. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2011/2012 14. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
2011/2012 7. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2011 ప్లే-ఆఫ్స్ 4. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
2010/2011 15. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 1)
2010/2011 31. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 1)
2010/2011 5. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 0 (1: 0)
2010 ప్లేఆఫ్ 3. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
2009/2010 33. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2009/2010 18. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 7: 1 (3: 0)
2009/2010 10. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
2009 ప్లేఆఫ్ 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 2)
2008/2009 24. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
2008/2009 18. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
2008/2009 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 3 (2: 2)
2008 ప్లేఆఫ్ 4. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
2007/2008 33. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (1: 1)
2007/2008 22. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
2007/2008 11. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2006/2007 24. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 5: 0 (2: 0)
2006/2007 13. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
2006/2007 2. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 1)
2005/2006 32. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 2)
2005/2006 21. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
2005/2006 10. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2004/2005 32. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2004/2005 21. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2004/2005 10. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2004 ప్లేఆఫ్ 1. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (1: 3)
2003/2004 26. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
2003/2004 15. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
2003/2004 4. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 1)
2002/2003 33. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 3)
2002/2003 20. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
2002/2003 9. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 2)
2001/2002 30. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2001/2002 19. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 1)
2001/2002 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 6 (1: 1)
2000/2001 32. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2000/2001 21. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2000/2001 10. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1999/2000 31. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 2)
1999/2000 23. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1999/2000 15. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
1999/2000 4. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 1 (1: 0)
1998/1999 28. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1998/1999 26. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
1998/1999 12. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1998/1999 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1997/1998 36. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1997/1998 19. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 1 (2: 1)
1997/1998 10. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1997/1998 3. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 5: 1 (3: 0)
1996/1997 33. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1996/1997 29. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1996/1997 16. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1996/1997 3. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1994/1995 30. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 2
1994/1995 24. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 1
1994/1995 16. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 3
1994/1995 7. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1993/1994 40. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1993/1994 37. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1993/1994 22. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 3
1993/1994 11. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 3
1992/1993 43. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 0
1992/1993 31. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1992/1993 21. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 2
1992/1993 10. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 4
1991/1992 41. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1991/1992 25. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1991/1992 15. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 3: 2
1991/1992 7. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 1
1990/1991 34. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 0
1990/1991 19. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1990/1991 12. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 2
1990/1991 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1989/1990 34. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1989/1990 25. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 1
1989/1990 18. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1989/1990 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1988/1989 32. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1988/1989 26. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1988/1989 18. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 1
1988/1989 7. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1987/1988 34. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1987/1988 23. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 0
1987/1988 12. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1987/1988 1. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 1
1986/1987 37. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1986/1987 26. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1986/1987 15. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1986/1987 3. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 3
1985/1986 29. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1985/1986 19. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 1
1985/1986 10. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1985/1986 1. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 0
1984/1985 35. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1984/1985 26. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 0
1984/1985 17. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1984/1985 8. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 0
1983/1984 23. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1983/1984 32. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 2
1983/1984 13. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 0
1983/1984 6. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 2
1982/1983 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1982/1983 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1982/1983 3. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 4: 2
1982/1983 1. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 0
1981/1982 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 1
1981/1982 7. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1981/1982 6. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1981/1982 4. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1980/1981 32. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1980/1981 17. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 4
1980/1981 25. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1980/1981 4. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 4
1979/1980 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1979/1980 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1979/1980 5. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1979/1980 3. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1978/1979 9. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1978/1979 7. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 0
1978/1979 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 3: 0
1978/1979 3. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 1
1977/1978 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 0
1977/1978 9. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1977/1978 5. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1977/1978 3. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1976/1977 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1976/1977 7. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1976/1977 6. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 3
1976/1977 3. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 0
1975/1976 10. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 0
1975/1976 9. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1975/1976 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1975/1976 4. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 1
1974/1975 9. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1974/1975 4. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 2
1973/1974 6. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 1
1973/1974 2. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 3
1972/1973 8. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1972/1973 4. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 4
1971/1972 6. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 0
1971/1972 2. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 5
1970/1971 6. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 1
1970/1971 2. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 2
1969/1970 5. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1969/1970 1. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1968/1969 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1968/1969 4. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1967/1968 8. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 1
1967/1968 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1966/1967 5. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 1
1966/1967 2. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1965/1966 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1965/1966 3. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1964/1965 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 1
1964/1965 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 3
1963/1964 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1963/1964 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1962/1963 8. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 5: 0
1962/1963 4. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1961/1962 8. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 1
1961/1962 4. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1960/1961 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1960/1961 4. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 4: 0
1931/1932 8. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 5
1931/1932 3. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 5: 0
1929/1930 7. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1929/1930 2. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 1
1926/1927 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1926/1927 1. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 0
1925/1926 9. రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 2: 1
1925/1926 5. రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1
FA కప్
2013/2014 సెమీ-ఫైనల్స్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 2)
2012/2013 16 వ రౌండ్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
2011/2012 16 వ రౌండ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 2)
2009/2010 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 0
2009/2010 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - డండీ యునైటెడ్ 3: 3
2000/2001 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1993/1994 చివరి డండీ యునైటెడ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది