రేంజర్స్ FC »చారిత్రక ఫలితాలు

రేంజర్స్ FC »చారిత్రక ఫలితాలురేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2020/2021 54 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2019/2020 61 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2018/2019 62 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2017/2018 49 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2016/2017 50 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2015/2016 50 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2014/2015 54 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2013/2014 48 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2012/2013 47 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2011/2012 45 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2010/2011 55 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2009/2010 54 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2008/2009 49 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2007/2008 68 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2006/2007 51 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2005/2006 50 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2004/2005 47 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2003/2004 49 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2002/2003 46 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2001/2002 55 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2000/2001 53 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1999/2000 53 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1998/1999 51 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1997/1998 49 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1996/1997 44 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1995/1996 45 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1994/1995 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1993/1994 47 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1992/1993 55 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1991/1992 47 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1990/1991 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1989/1990 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1988/1989 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1987/1988 50 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1986/1987 50 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1985/1986 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1984/1985 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1983/1984 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1982/1983 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1981/1982 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1980/1981 36 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1979/1980 42 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1978/1979 42 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1977/1978 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1976/1977 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1975/1976 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1974/1975 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1973/1974 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1972/1973 36 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1971/1972 43 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1970/1971 36 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1969/1970 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1968/1969 44 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1967/1968 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1966/1967 43 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1965/1966 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1964/1965 41 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1963/1964 36 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1962/1963 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1961/1962 40 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1960/1961 42 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1959/1960 43 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1958/1959 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1957/1958 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1956/1957 37 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1955/1956 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1954/1955 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1953/1954 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1952/1953 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1951/1952 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1950/1951 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1949/1950 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1948/1949 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1947/1948 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1946/1947 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1938/1939 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1937/1938 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1936/1937 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1935/1936 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1934/1935 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1933/1934 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1932/1933 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1931/1932 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1930/1931 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1929/1930 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1928/1929 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1927/1928 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1926/1927 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1925/1926 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1924/1925 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1923/1924 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1922/1923 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1921/1922 42 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1920/1921 42 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1919/1920 42 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1918/1919 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1917/1918 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1916/1917 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1915/1916 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1914/1915 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1913/1914 38 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1912/1913 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1911/1912 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1910/1911 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1909/1910 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1908/1909 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1907/1908 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1906/1907 34 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1905/1906 30 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1904/1905 27 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1903/1904 26 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1902/1903 22 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1901/1902 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1900/1901 20 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1899/1900 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1898/1899 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1897/1898 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1896/1897 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1895/1896 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1894/1895 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1893/1894 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1892/1893 18 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1891/1892 22 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1890/1891 19 మ్యాచ్‌లు
రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1886/1887 3 మ్యాచ్‌లు