రేంజర్స్ FC »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2017/2018

రేంజర్స్ FC »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2017/20182020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897 / 1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893/1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1886/1887
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 07/22/2017 15:00 హెచ్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ 1: 1 (0: 0)
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 01/12/2018 00:00 ఎన్ అట్లాటికో మినిరో అట్లాటికో మినిరో 1: 0 (0: 0)
వారం 01/13/2018 18:00 ఎన్ కొరింథీన్స్ ఎస్పీ కొరింథీన్స్ ఎస్పీ 4: 2 (0: 2)
వారం 06/07/2018 19:15 హెచ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 6: 0 (3: 0)
వారం 07/29/2018 15:00 హెచ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 3: 0 (0: 0)
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 07/04/2017 18:45 TO నీడర్‌కార్న్ పురోగతి నీడర్‌కార్న్ పురోగతి 0: 2 (0: 0)
ప్రీమియర్ షిప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/06/2017 13:30 TO మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 1)
2. రౌండ్ 08/12/2017 15:00 హెచ్ హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 2)
3. రౌండ్ 08/19/2017 15:00 హెచ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 0: 0 (0: 0)
4. రౌండ్ 08/27/2017 15:00 TO రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 3: 1 (2: 0)
5. రౌండ్ 09/09/2017 15:00 హెచ్ డండీ ఎఫ్.సి. డండీ ఎఫ్.సి. 4: 1 (1: 0)
6. రౌండ్ 09/15/2017 19:45 TO పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 2: 2 (1: 0)
7. రౌండ్ 09/23/2017 12:00 హెచ్ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
8. రౌండ్ 09/29/2017 19:45 TO హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 4: 1 (3: 1)
9. రౌండ్ 10/13/2017 19:45 TO సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 3: 0 (1: 0)
11. రౌండ్ 10/25/2017 19:45 హెచ్ కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
12. రౌండ్ 10/28/2017 12:30 TO హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 3: 1 (1: 1)
13. రౌండ్ 11/04/2017 15:00 హెచ్ పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 3: 0 (2: 0)
14. రౌండ్ 11/18/2017 15:00 హెచ్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 0: 2 (0: 0)
15. రౌండ్ 11/24/2017 19:45 TO డండీ ఎఫ్.సి. డండీ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
10. రౌండ్ 11/29/2017 19:45 హెచ్ అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
16. రౌండ్ 12/03/2017 12:30 TO అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
17. రౌండ్ 12/09/2017 15:00 హెచ్ రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 2: 1 (0: 1)
18. రౌండ్ 12/13/2017 19:45 TO హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 1)
19. రౌండ్ 12/16/2017 15:00 హెచ్ సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 1: 3 (1: 1)
20. రౌండ్ 12/23/2017 12:30 TO కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 0)
21. రౌండ్ 12/27/2017 19:45 హెచ్ మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
22. రౌండ్ 12/30/2017 12:00 TO సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
23. రౌండ్ 01/24/2018 19:45 హెచ్ అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
24. రౌండ్ 01/28/2018 14:00 TO రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 2: 1 (1: 0)
26. రౌండ్ 02/03/2018 15:00 హెచ్ హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
25. రౌండ్ 02/06/2018 19:45 TO పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 2: 0 (1: 0)
27. రౌండ్ 02/18/2018 14:15 TO హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 5: 3 (4: 2)
28. రౌండ్ 02/24/2018 15:00 హెచ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 2: 0 (1: 0)
29. రౌండ్ 02/27/2018 19:45 TO సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 4: 1 (3: 0)
30. రౌండ్ 03/11/2018 12:00 హెచ్ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (2: 2)
31. రౌండ్ 03/17/2018 15:00 హెచ్ కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
32. రౌండ్ 03/31/2018 12:30 TO మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (0: 2)
33. రౌండ్ 04/07/2018 15:00 హెచ్ డండీ ఎఫ్.సి. డండీ ఎఫ్.సి. 4: 0 (1: 0)
ప్రీమియర్ షిప్ 2018 ప్లేఆఫ్
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 04/22/2018 12:30 హెచ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 2: 1 (0: 0)
2. రౌండ్ 04/29/2018 12:00 TO సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 0: 5 (0: 3)
3. రౌండ్ 05/05/2018 15:00 హెచ్ కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
4. రౌండ్ 05/08/2018 19:45 TO అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
5. రౌండ్ 05/13/2018 12:30 TO హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 5: 5 (3: 3)
FA కప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
4. రౌండ్ 01/31/2018 19:30 TO ఫ్రేజర్బర్గ్ FC ఫ్రేజర్బర్గ్ FC 3: 0 (1: 0)
16 వ రౌండ్ 02/11/2018 14:30 TO ఐర్ యునైటెడ్ ఐర్ యునైటెడ్ 6: 1 (1: 1)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 03/04/2018 16:15 హెచ్ ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (3: 1)
సెమీ-ఫైనల్స్ 04/15/2018 14:30 TO సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
లీగ్ కప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
16 వ రౌండ్ 08/09/2017 19:45 హెచ్ డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ 6: 0 (4: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 09/19/2017 19:45 TO పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 3: 1 (0: 0, 1: 1) aet
సెమీ-ఫైనల్స్ 10/22/2017 14:30 హెచ్ మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)