క్వీన్ ఆఫ్ ది సౌత్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2017/2018క్వీన్ ఆఫ్ ది సౌత్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2017/20182020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1963/1964 1962/1963 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951 / 1952 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934


ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 06/30/2018 14:00 TO అన్నన్ అథ్లెటిక్ అన్నన్ అథ్లెటిక్ 2: 2 (2: 1)
వారం 07/03/2018 19:45 TO ఈస్ట్ ఫైఫ్ ఎఫ్.సి. ఈస్ట్ ఫైఫ్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (3: 0)
వారం 06/07/2018 19:45 హెచ్ లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
వారం 07/11/2018 19:45 హెచ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 1: 0
ఛాంపియన్‌షిప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 05/08/2017 15:00 హెచ్ బ్రెచిన్ సిటీ ఎఫ్.సి. బ్రెచిన్ సిటీ ఎఫ్.సి. 4: 1 (2: 0)
2. రౌండ్ 08/12/2017 15:00 TO డండీ యునైటెడ్ డండీ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
3. రౌండ్ 08/19/2017 15:00 హెచ్ డంబార్టన్ ఎఫ్.సి. డంబార్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
4. రౌండ్ 08/26/2017 15:00 TO ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (2: 0)
5. రౌండ్ 09/09/2017 15:00 TO లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
6. రౌండ్ 09/16/2017 15:00 హెచ్ గ్రీనోక్ మోర్టన్ ఎఫ్.సి. గ్రీనోక్ మోర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 2)
7. రౌండ్ 09/24/2017 16:10 TO సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 2)
8. రౌండ్ 09/30/2017 15:00 TO ఇన్వర్నెస్ CT ఇన్వర్నెస్ CT 0: 0 (0: 0)
9. రౌండ్ 10/14/2017 15:00 హెచ్ డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ 0: 0 (0: 0)
10. రౌండ్ 10/21/2017 15:00 TO బ్రెచిన్ సిటీ ఎఫ్.సి. బ్రెచిన్ సిటీ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
11. రౌండ్ 10/28/2017 15:00 హెచ్ ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 0)
12. రౌండ్ 11/04/2017 15:00 TO గ్రీనోక్ మోర్టన్ ఎఫ్.సి. గ్రీనోక్ మోర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
14. రౌండ్ 11/25/2017 15:00 హెచ్ లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
13. రౌండ్ 11/28/2017 19:45 TO డంబార్టన్ ఎఫ్.సి. డంబార్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
15. రౌండ్ 02/12/2017 15:00 హెచ్ ఇన్వర్నెస్ CT ఇన్వర్నెస్ CT 0: 0 (0: 0)
16. రౌండ్ 12/09/2017 15:00 TO డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ 5: 2 (2: 0)
18. రౌండ్ 12/23/2017 15:00 హెచ్ సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (2: 2)
19. రౌండ్ 12/30/2017 15:00 TO ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 3)
20. రౌండ్ 02/01/2018 15:00 హెచ్ డంబార్టన్ ఎఫ్.సి. డంబార్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
21. రౌండ్ 06/01/2018 15:00 TO లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
22. రౌండ్ 01/13/2018 15:00 TO ఇన్వర్నెస్ CT ఇన్వర్నెస్ CT 1: 3 (0: 2)
23. రౌండ్ 01/27/2018 15:00 హెచ్ బ్రెచిన్ సిటీ ఎఫ్.సి. బ్రెచిన్ సిటీ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 0)
24. రౌండ్ 02/03/2018 15:00 TO సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 2)
25. రౌండ్ 02/17/2018 15:00 హెచ్ గ్రీనోక్ మోర్టన్ ఎఫ్.సి. గ్రీనోక్ మోర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
26. రౌండ్ 02/24/2018 15:00 హెచ్ డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ 0: 0 (0: 0)
29. రౌండ్ 03/10/2018 15:00 TO డంబార్టన్ ఎఫ్.సి. డంబార్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
17. రౌండ్ 03/13/2018 19:45 హెచ్ డండీ యునైటెడ్ డండీ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 1)
30. రౌండ్ 03/17/2018 15:00 హెచ్ సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
27. రౌండ్ 03/20/2018 19:45 TO డండీ యునైటెడ్ డండీ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 0)
31. రౌండ్ 03/24/2018 15:00 హెచ్ లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (2: 1)
32. రౌండ్ 03/31/2018 15:00 TO డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ డన్‌ఫెర్మ్‌లైన్ అథ్లెటిక్ 1: 3 (0: 2)
28. రౌండ్ 04/03/2018 19:45 హెచ్ ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. ఫాల్కిర్క్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
33. రౌండ్ 04/07/2018 15:00 హెచ్ ఇన్వర్నెస్ CT ఇన్వర్నెస్ CT 0: 2 (0: 2)
34. రౌండ్ 04/14/2018 15:00 TO గ్రీనోక్ మోర్టన్ ఎఫ్.సి. గ్రీనోక్ మోర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
35. రౌండ్ 04/21/2018 15:00 హెచ్ డండీ యునైటెడ్ డండీ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
36. రౌండ్ 04/28/2018 15:00 TO బ్రెచిన్ సిటీ ఎఫ్.సి. బ్రెచిన్ సిటీ ఎఫ్.సి. 5: 1 (2: 0)
FA కప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 11/18/2017 15:00 TO మాంట్రోస్ FC మాంట్రోస్ FC 0: 0 (0: 0)
3. రౌండ్ 11/21/2017 19:45 హెచ్ మాంట్రోస్ FC మాంట్రోస్ FC 2: 1 (1: 1)
4. రౌండ్ 01/20/2018 15:00 హెచ్ పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 1: 2 (0: 1)
లీగ్ కప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ జి 07/15/2017 15:00 TO స్టెన్‌హౌస్‌ముయిర్ ఎఫ్‌సి స్టెన్‌హౌస్‌ముయిర్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (0: 1)
గ్రూప్ జి 07/18/2017 19:45 హెచ్ ఈస్ట్ కిల్‌బ్రిడ్ ఎఫ్‌సి ఈస్ట్ కిల్‌బ్రిడ్ ఎఫ్‌సి 1: 4 (0: 0, 0: 0) pso
గ్రూప్ జి 07/22/2017 15:00 TO హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 5: 6 (0: 0, 1: 1) pso
గ్రూప్ జి 07/29/2017 15:00 హెచ్ అల్బియాన్ రోవర్స్ అల్బియాన్ రోవర్స్ 4: 2 (0: 1, 2: 2) pso
ఛాలెంజ్ కప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/15/2017 19:45 హెచ్ ఎయిర్‌డ్రియోనియన్స్ ఎఫ్‌సి ఎయిర్‌డ్రియోనియన్స్ ఎఫ్‌సి 4: 0 (3: 0)
2. రౌండ్ 09/02/2017 15:00 TO బెర్విక్ రేంజర్స్ బెర్విక్ రేంజర్స్ 5: 0 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 07/10/2017 15:00 TO మాంట్రోస్ FC మాంట్రోస్ FC 3: 1 (0: 1, 1: 1) aet
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 11/12/2017 14:45 TO ది న్యూ సెయింట్స్ ది న్యూ సెయింట్స్ 3: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso


ఆసక్తికరమైన కథనాలు