పుమాస్ UNAM »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

పుమాస్ UNAM »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్పుమాస్ UNAM సీజన్ 2020/2021 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2019/2020 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2018/2019 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2017/2018 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2016/2017 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2015/2016 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2014/2015 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2013/2014 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2012/2013 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2011/2012 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2010/2011 39 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2009/2010 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2008/2009 41 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2007/2008 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2006/2007 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2005/2006 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2004/2005 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2003/2004 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2002/2003 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2001/2002 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 2000/2001 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1999/2000 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1998/1999 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1997/1998 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1996/1997 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1995/1996 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1994/1995 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1993/1994 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1992/1993 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1991/1992 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1990/1991 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1989/1990 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1988/1989 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1987/1988 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1986/1987 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1985/1986 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1984/1985 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1983/1984 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1982/1983 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1981/1982 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1980/1981 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1979/1980 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1978/1979 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1977/1978 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1976/1977 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1975/1976 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1974/1975 10 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1973/1974 8 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1972/1973 10 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1971/1972 9 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1970/1971 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1969/1970 8 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1968/1969 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1967/1968 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1966/1967 10 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1965/1966 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1964/1965 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1963/1964 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పుమాస్ UNAM సీజన్ 1962/1963 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు