ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి

ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి, మెక్సికో నుండి బృందంక్లబ్ లియోన్ 03/03/2021 ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి
క్లబ్ లియోన్ 1: 2 ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి
ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి యొక్క స్లైడ్‌షో
1 వ డివిజన్ 5. రౌండ్ 02/07/2021 TO CF అమెరికా CF అమెరికా 0: 1 (0: 0)
1 వ డివిజన్ 6. రౌండ్ 02/13/2021 హెచ్ FC జుయారెజ్ FC జుయారెజ్ 4: 0 (2: 0)
1 వ డివిజన్ 7. రౌండ్ 02/21/2021 TO వైట్ రూస్టర్స్ వైట్ రూస్టర్స్ 1: 1 (0: 0)
1 వ డివిజన్ 8. రౌండ్ 02/27/2021 హెచ్ క్లబ్ నెకాక్సా క్లబ్ నెకాక్సా 1: 0 (0: 0)
1 వ డివిజన్ 9. రౌండ్ 03/03/2021 TO క్లబ్ లియోన్ క్లబ్ లియోన్ 2: 1 (0: 1)
1 వ డివిజన్ 10. రౌండ్ 03/06/2021 హెచ్ UANL టైగ్రెస్ UANL టైగ్రెస్ -: -
1 వ డివిజన్ 11. రౌండ్ 03/13/2021 హెచ్ అట్లాస్ గ్వాడాలజారా అట్లాస్ గ్వాడాలజారా -: -
1 వ డివిజన్ 12. రౌండ్ 03/21/2021 TO డిపోర్టివో టోలుకా డిపోర్టివో టోలుకా -: -
1 వ డివిజన్ 13. రౌండ్ 04/03/2021 హెచ్ మజాట్లన్ ఎఫ్.సి. మజాట్లన్ ఎఫ్.సి. -: -
1 వ డివిజన్ 14. రౌండ్ 04/13/2021 TO సిఎఫ్ పచుకా సిఎఫ్ పచుకా -: -
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »