పిఎస్వి ఐండ్‌హోవెన్ Go గో అహెడ్ ఈగల్స్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

పిఎస్వి ఐండ్‌హోవెన్ Go గో అహెడ్ ఈగల్స్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఎరెడివిసీ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 31 2. 3 4 4 94 : 25
దూరంగా 31 17 6 8 71 : 40
& మొత్తం 62 40 10 12 165 : 65
కెఎన్‌విబి కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 3 : రెండు
& మొత్తం 1 1 0 0 3 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 32 24 4 4 97 : 27
దూరంగా 31 17 6 8 71 : 40
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 63 41 10 12 168 : 67
ఎరెడివిసీ
2016/2017 26. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 3 (0: 1)
2016/2017 16. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 1: 0 (0: 0)
2014/2015 26. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 3 (0: 3)
2014/2015 17. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 5: 0 (2: 0)
2013/2014 26. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 2: 3 (2: 0)
2013/2014 3. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 3: 0 (0: 0)
1995/1996 34. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 3: 1 (1: 1)
1995/1996 18. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 5 (0: 2)
1994/1995 22. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 1 (0: 0)
1994/1995 1. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 4: 1 (1: 0)
1993/1994 19. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 4 (0: 1)
1993/1994 2. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 3: 0 (0: 0)
1992/1993 31. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 2: 0 (2: 0)
1992/1993 14. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 3 (0: 0)
1986/1987 20. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 2 (0: 1)
1986/1987 3. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 2: 0 (0: 0)
1985/1986 32. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 8: 2 (4: 1)
1985/1986 15. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 3 (0: 3)
1984/1985 19. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 3: 1 (3: 1)
1984/1985 2. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 4 (0: 1)
1983/1984 31. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 7: 1 (3: 0)
1983/1984 14. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 2: 1 (0: 1)
1982/1983 23. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 5: 0 (1: 0)
1982/1983 6. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 2: 4 (1: 4)
1981/1982 33. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 4: 1 (2: 1)
1981/1982 16. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 2 (1: 2)
1980/1981 28. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 1: 1 (0: 1)
1980/1981 11. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 2 (0: 1)
1979/1980 32. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 3: 2 (3: 0)
1979/1980 15. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 2: 1 (0: 0)
1978/1979 20. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 1: 0 (0: 0)
1978/1979 3. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 1 (0: 0)
1977/1978 22. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 1: 1 (0: 0)
1977/1978 5. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 4 (1: 2)
1976/1977 27. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 2: 0 (1: 0)
1976/1977 10. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 2: 5 (2: 1)
1975/1976 34. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 1 (1: 1)
1975/1976 16. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 2: 1 (1: 0)
1974/1975 20. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 0 (0: 0)
1974/1975 4. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 5: 1 (1: 0)
1973/1974 26. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 3: 5 (0: 2)
1973/1974 9. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 10: 0 (6: 0)
1972/1973 31. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 0 (1: 0)
1972/1973 14. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 0: 0 (0: 0)
1971/1972 34. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 2: 0 (2: 0)
1971/1972 17. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 3: 1 (3: 0)
1970/1971 31. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 2: 1 (1: 0)
1970/1971 14. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 3: 3 (2: 0)
1969/1970 22. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 2: 1 (1: 0)
1969/1970 5. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 4: 1 (0: 1)
1968/1969 27. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 1 (1: 1)
1968/1969 10. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 0: 1 (0: 0)
1967/1968 31. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 5: 1 (1: 1)
1967/1968 14. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 1: 2 (0: 0)
1966/1967 23. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 0: 1 (0: 0)
1966/1967 6. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 1: 0 (0: 0)
1965/1966 22. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 3: 1 (0: 0)
1965/1966 7. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 2: 2 (2: 2)
1964/1965 18. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 1 (0: 0)
1964/1965 3. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 3: 4 (1: 2)
1963/1964 16. రౌండ్ ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి - పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 0: 5 (0: 2)
1963/1964 2. రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 5: 0 (2: 0)
కెఎన్‌విబి కప్
2006/2007 16 వ రౌండ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ - ముందుకు ఈగల్స్ వెళ్ళండి 3: 2

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది