ప్రీమియర్ లీగ్ »ఛాంపియన్స్

ప్రీమియర్ లీగ్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2020 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2019 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2018 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2017 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2016 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2015 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2014 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2013 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2012 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2011 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2010 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2009 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2008 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2007 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2006 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2005 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2004 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2003 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2002 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2001 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2000 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1999 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1998 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1997 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1994 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1993 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1992 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1991 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1990 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1989 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1988 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1987 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1986 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1985 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1984 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1983 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1982 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1981 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1980 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1979 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1978 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1977 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1976 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1975 డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1974 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1973 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1972 డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1971 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1970 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1969 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1968 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1967 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1966 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1965 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1964 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1963 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1962 ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1961 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1960 బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1959 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1958 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1957 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1956 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1955 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1954 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1953 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1952 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1951 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1950 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1949 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1948 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1947 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1939 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1938 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1937 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1936 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1935 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1934 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1933 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1932 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1931 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1930 షెఫీల్డ్ బుధవారం షెఫీల్డ్ బుధవారం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1929 బుధవారం ఎఫ్.సి. బుధవారం ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1928 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1927 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1926 హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1925 హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1924 హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1923 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1922 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1921 బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1920 వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1915 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1914 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1913 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1912 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1911 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1910 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1909 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1908 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1907 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1906 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1905 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1904 బుధవారం ఎఫ్.సి. బుధవారం ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1903 బుధవారం ఎఫ్.సి. బుధవారం ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1902 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1901 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1900 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1899 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1898 షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1897 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1896 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1895 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1894 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1893 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1892 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1891 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1890 ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1889 ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్