ప్రీమియర్ లీగ్ »ఆర్కైవ్

ప్రీమియర్ లీగ్ »ఆర్కైవ్, చారిత్రక ఫలితాలుబుతువు అవలోకనం ఫలితాలు జట్లు విజేత
2020/2021 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు
2019/2020 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
2018/2019 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
2017/2018 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
2016/2017 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
2015/2016 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ
2014/2015 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
2013/2014 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
2012/2013 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
2011/2012 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
2010/2011 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
2009/2010 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
2008/2009 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
2007/2008 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
2006/2007 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
2005/2006 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
2004/2005 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
2003/2004 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
2002/2003 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
2001/2002 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
2000/2001 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1999/2000 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1998/1999 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1997/1998 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1996/1997 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1995/1996 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1994/1995 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
1993/1994 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1992/1993 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1991/1992 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్
1990/1991 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1989/1990 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1988/1989 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1987/1988 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1986/1987 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1985/1986 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1984/1985 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1983/1984 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1982/1983 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1981/1982 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1980/1981 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
1979/1980 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1978/1979 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1977/1978 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్
1976/1977 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1975/1976 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1974/1975 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ
1973/1974 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్
1972/1973 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1971/1972 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ
1970/1971 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1969/1970 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1968/1969 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్
1967/1968 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
1966/1967 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1965/1966 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1964/1965 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1963/1964 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1962/1963 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1961/1962 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్
1960/1961 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్
1959/1960 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి.
1958/1959 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్
1957/1958 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్
1956/1957 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1955/1956 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1954/1955 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
1953/1954 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్
1952/1953 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1951/1952 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1950/1951 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్
1949/1950 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి.
1948/1949 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి.
1947/1948 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1946/1947 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1938/1939 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1937/1938 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1936/1937 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
1935/1936 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
1934/1935 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1933/1934 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1932/1933 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1931/1932 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1930/1931 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1929/1930 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు షెఫీల్డ్ బుధవారం షెఫీల్డ్ బుధవారం
1928/1929 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బుధవారం ఎఫ్.సి. బుధవారం ఎఫ్.సి.
1927/1928 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1926/1927 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్
1925/1926 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్
1924/1925 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్
1923/1924 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్
1922/1923 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1921/1922 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1920/1921 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి.
1919/1920 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్
1914/1915 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1913/1914 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
1912/1913 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
1911/1912 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
1910/1911 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1909/1910 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
1908/1909 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్
1907/1908 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
1906/1907 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్
1905/1906 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1904/1905 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్
1903/1904 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బుధవారం ఎఫ్.సి. బుధవారం ఎఫ్.సి.
1902/1903 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బుధవారం ఎఫ్.సి. బుధవారం ఎఫ్.సి.
1901/1902 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
1900/1901 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
1899/1900 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
1898/1899 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
1897/1898 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్
1896/1897 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
1895/1896 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
1894/1895 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
1893/1894 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
1892/1893 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
1891/1892 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
1890/1891 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
1889/1890 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్
1888/1889 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లిన్ఫీల్డ్

లిన్ఫీల్డ్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్


కేటగిరీలు