పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ U23 »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ U23 »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ U23 సీజన్ 2017/2018 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ U23 సీజన్ 2016/2017 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ U23 సీజన్ 2015/2016 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ U23 సీజన్ 2014/2015 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ U23 సీజన్ 2008/2009 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు