సంవత్సరపు ఆటగాడు »జర్మనీ

సంవత్సరపు ఆటగాడు »జర్మనీసంవత్సరపు ఆటగాడు »జర్మనీ

సంవత్సరం ప్లేయర్
2020 రాబర్ట్ లెవాండోవ్స్కీ
2019 మార్కో రీస్
2018 టోని క్రూస్
2017 ఫిలిప్ లాహ్మ్
2016 జెరోమ్ బోటెంగ్
2015 కెవిన్ డి బ్రూయిన్
2014 మాన్యువల్ న్యూయర్
2013 బాస్టియన్ ష్వీన్‌స్టీగర్
2012 మార్కో రీస్
2011 మాన్యువల్ న్యూయర్
2010 అర్జెన్ రాబెన్
2009 గ్రాఫైట్
2008 ఫ్రాంక్ రిబరీ
2007 మారియో గోమెజ్
2006 మిరోస్లావ్ క్లోస్
2005 మైఖేల్ బల్లాక్
2004 ఐల్టన్
2003 మైఖేల్ బల్లాక్
2002 మైఖేల్ బల్లాక్
2001 ఆలివర్ కాహ్న్
2000 ఆలివర్ కాహ్న్
1999 లోథర్ మాథ్యూస్
1998 ఆలివర్ బీర్హాఫ్
1997 జుర్గెన్ కోహ్లర్
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు మాథియాస్ సమ్మర్
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు మాథియాస్ సమ్మర్
1994 జుర్గెన్ క్లిన్స్మన్
1993 ఆండ్రియాస్ కోయిప్కే
1992 థామస్ హెలెర్
1991 స్టీఫన్ కుంట్జ్
1990 లోథర్ మాథ్యూస్
1989 థామస్ హెలెర్
1988 జుర్గెన్ క్లిన్స్మన్
1987 ఉవే రాన్
1986 టోని షూమేకర్
1985 హన్స్-పీటర్ బ్రీగెల్
1984 టోని షూమేకర్
1983 రూడీ వుల్లర్
1982 కార్ల్‌హీంజ్ ఫార్స్టర్
1981 పాల్ బ్రెయిట్నర్
1980 కార్ల్-హీన్జ్ రుమ్మెనిగే
1979 బెర్టీ వోగ్ట్స్
1978 సెప్ మేయర్
1977 సెప్ మేయర్
1976 ఫ్రాంజ్ బెకెన్‌బౌర్
1975 సెప్ మేయర్
1974 ఫ్రాంజ్ బెకెన్‌బౌర్
1973 గుంటర్ నెట్జెర్
1972 గుంటర్ నెట్జెర్
1971 బెర్టీ వోగ్ట్స్
1970 ఉవే సీలర్
1969 గెర్డ్ ముల్లెర్
1968 ఫ్రాంజ్ బెకెన్‌బౌర్
1967 గెర్డ్ ముల్లెర్
1966 ఫ్రాంజ్ బెకెన్‌బౌర్
1965 హన్స్ టిల్కోవ్స్కి
1964 ఉవే సీలర్
1963 హన్స్ షెఫర్
1962 కార్ల్-హీన్జ్ ష్నెల్లింగర్
1961 మాక్స్ మోర్లాక్
1960 ఉవే సీలర్