పెస్కారా కాల్సియో »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్పెస్కారా కాల్సియో »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2020/2021 39 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2019/2020 40 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2018/2019 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2017/2018 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2016/2017 39 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2015/2016 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2014/2015 41 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2013/2014 42 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2012/2013 49 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2011/2012 39 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2010/2011 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2009/2010 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2008/2009 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2007/2008 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2006/2007 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2005/2006 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2004/2005 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2003/2004 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2002/2003 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2001/2002 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 2000/2001 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1999/2000 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1998/1999 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1997/1998 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1996/1997 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1995/1996 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1994/1995 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1993/1994 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1992/1993 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1991/1992 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1990/1991 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1989/1990 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1988/1989 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1987/1988 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1986/1987 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1985/1986 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1984/1985 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1983/1984 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1982/1983 8 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1981/1982 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1980/1981 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1979/1980 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1978/1979 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1977/1978 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1976/1977 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1975/1976 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1974/1975 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1973/1974 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1972/1973 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1971/1972 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1970/1971 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1969/1970 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1968/1969 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1967/1968 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1966/1967 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1965/1966 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1964/1965 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1963/1964 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1962/1963 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1961/1962 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1960/1961 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1959/1960 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1958/1959 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1952/1953 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1948/1949 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1947/1948 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1946/1947 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1945/1946 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
పెస్కారా కాల్సియో సీజన్ 1942/1943 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు